16/06/2022

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 với những nội dung cơ bản sau đây:

15/06/2022

Thực hiện Công văn số 581/BNV-CCHC ngày 21/02/2022 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện...

28/03/2022

Liên thông văn bản điện tử thông suốt từ Trung ương đến các cấp địa phương là cơ sở, nền tảng để triển khai kết nối, liên thông các hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ,...

15/02/2022

Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Viện Hàn lâm Khoa học và Công...