30/01/2024

Ngày 12/01/2024, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của...

25/12/2023

Thực hiện Công văn số 581/BNV-CCHC ngày 21/02/2022 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, ngày 22/12/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây...

25/12/2023

Thực hiện Công văn số 5633/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa...

01/12/2023

Chiều ngày 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo.

13/11/2023

Ngày 16 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Tổ công tác)...

25/10/2023

Thực hiện Công văn số 5633/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa...

20/09/2023

Thực hiện Công văn số 581/BNV-CCHC ngày 21/02/2022 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện...

05/09/2023

Thực hiện Công văn số 5633/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa...

01/08/2023

Thực hiện Công văn số 5633/VPCP-KSTT ngày 25/7/2023 của Văn phòng Chính phủ về báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa...

20/07/2023

Sáng 19/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ chủ trì phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 và xác định phương...