08/05/2023

Ngày 05/5/2023, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 169/TB-VPCP thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Phiên họp thứ tư ngày 19/4/2023.

20/04/2023

Sáng ngày 19/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo.

24/03/2023

Đây là nhiệm vụ mà Bộ Nội vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trong Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách.

24/03/2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện...

22/03/2023

Ngày 20/3/2023, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã có Công văn số 500/VHL-VP báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ trong Quý I năm 2023.

22/03/2023

Ngày 21/3/2023, Viện Hàn lâm KHCNVN đã có Quyết định số 400/QĐ-VHL ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023.

26/12/2022

Ngày 22/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) đã có Báo cáo số 2784/VHL-VP báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của...

26/12/2022

Thực hiện Công văn số 581/BNV-CCHC ngày 21/02/2022 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, ngày 22/12/2022, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây...

18/11/2022

Ngày 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị triển khai rà soát thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ. Tại Hội nghị, ông Ngô...