Chi tiết văn bản:

 V/v báo cáo tổng kết công tác 2022, kế hoạch 2023