Chi tiết văn bản:

 Thông báo xây dựng thuyết minh nhiệm vụ/đề tài/dự án