Chi tiết văn bản:

 Kết quả tuyển dụng và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện