Chi tiết văn bản:

 Bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Văn Hà, Tiến sĩ, Nghiên cứu viên chính, Trưởng Phòng Trầm tích, Viện Địa chất giữ chức Phó Viện trưởng Viện Địa chất.