Viện Hóa sinh biển tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2012

01/10/2012
- Căn cứ Quyết định số 519/ QĐ-KHCNVN ngày 29 tháng 4 năm 2010 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Hóa sinh biển; - Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; - Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT; - Căn cứ Quyết định số 2920/QĐ-BGDĐT ngày 6/8/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Viện Hóa sinh biển đào tạo trình độ tiến sĩ chuyên ngành Hóa hữu cơ; Hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện Hóa sinh biển, xem tại đây. - Căn cứ Công văn số 6313/ BGDĐT-KHTC ngày 25/9/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học, thông báo chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ năm 2012 cho Viện Hóa sinh biển;

Viện Hóa sinh biển – Viện KHCNVN thông báo xét tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2012 chuyên ngành:
Hóa hữu cơ - Mã số: 62 44 01 14

1. ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN:

1.1. Điều kiện văn bằng:
- Có bằng thạc sĩ phù hợp với chuyên ngành Hóa hữu cơ.

1.2. Đề cương nghiên cứu:
Trình bày về hướng nghiên cứu, đề tài hoặc chủ đề nghiên cứu; tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan; mục tiêu, nhiệm vụ và kết quả nghiên cứu dự kiến; kế hoạch học tập và nghiên cứu trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của người dự tuyển trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; đề xuất người hướng dẫn.

1.3. Cán bộ hướng dẫn:
- Được tối thiểu 01 giảng viên của Viện Hóa sinh biển đồng ý nhận hướng dẫn.
- Người hướng dẫn độc lập có chức danh phó giáo sư trở lên hay học vị tiến sĩ khoa học hoặc hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ đồng hướng.

1.4. Thư giới thiệu:
- Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có học vị tiến sĩ cùng ngành.

1.5. Phải có đủ trình độ ngoại ngữ để tham khảo tài liệu, tham gia hoạt động chuyên môn phục vụ nghiên cứu và thực hiện đề tài luận án.

1.6. Có giấy xác nhận của địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

2. YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ CỦA NGƯỜI DỰ TUYỂN:

2.1. Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:
a. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh.
b. Bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ ở trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh không qua phiên dịch;
c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh;
d. Tiếng Anh: chứng chỉ TOEFL iTP 450, iBT 45; TOEIC 500, IELTS 5.0 trở lên.

3. HỒ SƠ DỰ TUYỂN, THỜI GIAN THI, LỆ PHÍ DỰ THI:

3.1. Hồ sơ dự tuyển: (Mẫu hồ sơ có thể lấy tại đây)
- Thời gian phát hành hồ sơ: từ ngày 15/10/2012→ 30/11/2012
- Lệ phí hồ sơ: 50.000đ (nộp khi mua hồ sơ)
- Hồ sơ gồm:
+ 02 bản sao bằng TNĐH, 02 bản sao bảng điểm ĐH (có công chứng);
+ 02 bản sao bằng Cao học, 02 bản sao bảng điểm Cao học (có công chứng);
+ 02 Bảng điểm các môn học bổ túc kiến thức hoặc chuyển đổi (nếu có);
+ 02 bản sao văn bằng ngoại ngữ (nếu có); Lý lịch khoa học, 04 ảnh (3 x 4);
+ Phiếu khám sức khỏe; Giấy chứng nhận thuộc đối tượng chính sách (nếu có);
+ 06 bộ đề cương nghiên cứu.
+ Các Công trình, bài báo khoa học liên quan đến đề tài nghiên cứu sinh;
+ Giấy cam kết thực hiện qui định học tập – nghiên cứu của NCS;
+ 02 giấy nhận xét về năng lực chuyên môn của thí sinh do 02 nhà khoa học giới thiệu
+ Giấy chấp thuận đào tạo NCS của cán bộ dự kiến hướng dẫn NCS; Phòng TN chuyên môn.

3.2. Nộp hồ sơ xét tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 15/10/2012 → 30/11/2012
- Lệ phí xét tuyển: 200.000 đ

3.3. Thời gian xét tuyển: dự kiến 10/12/2012

4. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO, THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

4.1 Hình thức đào tạo: Tập trung toàn bộ thời gian cho HT-NC tại Viện. Khoảng thời gian và và lịch làm việc cụ thể của NCS do Tập thể hướng dẫn qui định.

4.2 Thời gian đào tạo: Thời gian đào tạo chính thức của khóa đào tạo Tiến sĩ của NCS là 3 năm.

Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ của Viện Hóa sinh biển, xem tại đây.

Mọi chi tiết, liên hệ Phòng Quản lý tổng hợp, Viện Hóa sinh biển – Viện KHCNVN.
Địa chỉ: Nhà A20, số 18, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37917053

 

Nguồn tin: Viện Hóa sinh biển
Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan