Viện Hóa sinh biển thông báo về thông tin luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diệu Thuần

21/05/2015
Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diệu Thuần sẽ được tổ chức vào 9h00 ngày 20/06/2015, Viện Hóa sinh biển xin thông báo thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Diệu Thuần:

Tên luận án: Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học của loài Xáo leo (Paramignya scandens (Griff.) Craib) ở Lâm Đồng

Chuyên ngành: Hóa hữu cơ
Mã số: 62.44.01.14
Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Diệu Thuần
Khóa đào tạo: 2012-2015

Chức danh, học vị, họ và tên người hướng dẫn:
1.    GS. VS. Châu Văn Minh
2.    TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan
Tên cơ sở đào tạo: Viện Hóa sinh biển

Tóm tắt những kết quả mới của luận án:

1. Lần đầu tiên nghiên cứu về hóa học của loài Xáo leo (P. scandens (Griff.) Craib) và đã phân lập được 19 hợp chất, trong đó có 12 hợp chất đã biết là: Methyl isolimonate, 6R,9S-Roseoside, β-D-glucopyranoside methyl salicylate, Adenosine, 1,1-Dimethylprop-2-enyl 1-O-β-D-glucopyranoside, Syringin, Atripliside B, Betulalbuside B, trans-N-p-coumaroyl tyramine, 2,6-dimethoxy-4[(1E)-prop-1-enyl]phenyl O-β-L-rhamno-pyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside, Gusanlungionoside C và Syringaresinol di-O-β-D-glucopyranoside.

2. Lần đầu tiên phân lập được 7 hợp chất mới đều thuộc dạng khung tirucallan từ loài nghiên cứu, đó là: Paramignyol A, Paramignyol B, Paramignyoside A,  Paramignyoside B,  Paramignyoside C, Paramignyoside D và Paramignyoside E.

3. Lần đầu tiên thử hoạt tính gây độc tế bào in vitro của 7 hợp chất mới phân lập từ loài P. scandens đã phát hiện 2 trong số 7 hợp chất thể hiện hoạt tính ức chế trên 4 dòng tế bào ung thư với giá trị IC50 từ 3,55 ÷ 10,50 μM. trong đó hợp chất Paramignyol B có hoạt tính mạnh hơn Paramignyol A.

4. Lần đầu tiên nghiên cứu khả năng kích hoạt enzyme caspase 3/7 trên dòng tế bào ung thư LU-1 của hai hợp chất Paramignyol A và Paramignyol B. Kết quả thu được cho thấy, hợp chất Paramignyol A thể hiện khả năng kích hoạt enzyme caspase 3/7 mạnh hơn Paramignyol B.

5. Lần đầu tiên đánh giá hoạt tính kháng viêm thông qua việc ức chế sự sản sinh các yếu tố tiền gây viêm IL-12, IL-6 và TNF-α trên tế bào đuôi gai BMDC của năm hợp chất tirucallan glycosit mới Paramignyoside A-E. Kết quả cho thấy cả 5 hợp chất đều có hoạt tính ức chế quá trình tạo ra IL-12 p40 trong đó hợp chất paramignyoside C có hoạt tính mạnh nhất.

Xem thông tin chi tiết tại đây:

 Tags:
Tin liên quan