Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024

21/02/2024
Ngày 31/01/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành Quyết định số 152/QĐ-VHL ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Năm 2024, mục tiêu của thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) là thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực chất các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp THTK, CLP trong các lĩnh vực, góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tài nguồn cải cách tiền lương, đảm bảo giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế; tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của các cán bộ, công chức, người lao động về THTK, CLP.

THTK, CLP năm 2024 được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP và pháp luật chuyên ngành có liên quan, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể sau: trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; trong quản lý, sử dụng tài sản công; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp; trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Xem toàn văn Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Viện Hàn lâm tại đây.

Thanh HàTags:
Tin liên quan