Tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN trong năm 2013

23/08/2012
Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-KHCNVN ngày 03/8/2012 của Chủ tịch Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam đã ban hành phê duyệt danh mục 50 đề tài theo 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN để tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện trong kế hoạch 2013-2014, kèm theo là Quyết định phê duyệt và danh mục các đề tài cùng các yêu cầu về mục tiêu, sản phẩm, kết quả cần đạt, thời gian thực hiện và kinh phí (Xem chi tiết tại đây) Ngày 16/8/2012, Thừa lệnh Chủ tịch Viện KHCNVN, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính đã ra Quyết định số 1172/KHCNVN-KHTC thông báo đăng ký tuyển chọn đơn vị và cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài thuộc 7 hướng KHCN ưu tiên cấp Viện KHCNVN trong năm 2013, hướng dẫn các đơn vị và các cán bộ khoa học đăng ký tuyển chọn như sau:

1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn gồm:

  • Đơn đăng ký;
  • Thuyết minh đề tài KHCN;
  • Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị đăng ký chủ trì đề tài;
  • Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài;
  • Giấy xác nhận đủ điều kiện thực hiện đề tài;
    (Các mẫu trên được gửi kèm công văn)

2. Số lượng hồ sơ: 10 bản (01 bản gốc và 09 bản phôtô)

3. Quy cách hồ sơ:

  • 10 bản được đựng trong cùng 01 phong bì dán kín, có niêm phong
  • Trên phong bì ghi rõ tên đề tài đăng ký, hướng đăng ký, tên người đăng ký chủ nhiệm và đơn vị đăng ký chủ trì

4. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 16h30’ ngày 20/9/2012

Sau thời hạn nói trên, Viện KHCNVN sẽ tổ chức mở hồ sơ đăng ký. Những hồ sơ đến sau thời hạn hoặc không đúng mẫu quy định sẽ không được xem xét tuyển chọn.
Đề nghị các đơn vị trực thuộc phổ biến rộng rãi thông báo này và danh mục các đề tài đã được phê duyệt để tất cả cán bộ nghiên cứu được biết và tiến hành đăng ký dự tuyển chọn như hướng dẫn./.

Xem%20chi%20tiết%20Quyết%20định%20số%201172/KHCNVN-KHTC%20tại%20đây.

%20Ban%20Kế%20hoạch%20-%20Tài%20chính

">Xem chi tiết Quyết định số 1172/KHCNVN-KHTC tại đây.

Ban Kế hoạch - Tài chínhTags:
Tin liên quan