Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học & Công nghệ cấp quốc gia "An ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới: Thực trạng và giải pháp"

26/08/2020
a) Thông tin chung về nhiệm vụ: - Tên đề tài: “An ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới: Thực trạng và giải pháp”

- Mã số: TN17/X03
- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ tháng 8/2017, kết thúc 8/2019.
- Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền: Quyết định số 1370/QĐ-VHL, ngày 12/8/2019.
- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Học viện Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an.
- Chủ nhiệm đề tài: GS.TS. Bùi Quảng Bạ

b) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:
- Thời gian dự kiến nghiệm thu: 20-30/9/2020
- Địa điểm: Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

c) Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.
1. Mục tiêu, nhiệm vụ:
- Mục tiêu: trên cơ sở phân tích, làm rõ nhận thức lý luận, đánh giá thực trạng đề tài cung cấp luận cứ khoa học và đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần giữ vững an ninh chính trị phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế.
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
+ Làm rõ bối cảnh quốc tế mới; nhận diện đặc điểm, tình hình thế giới, khu vực trong bối cảnh quốc tế mới.
+ Phân tích, làm rõ cơ sở lý luận về an ninh chính trị và đảm bảo an ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh quốc tế mới.
+ Đánh giá thực trạng an ninh chính trị và công tác đảm bảo an ninh chính trị vùng Tây Nguyên, những hạn chế và nguyên nhân.
+ Dự báo các yếu tố tác động, ảnh hưởng đến nguy cơ mất ổn định an ninh chính trị vùng Tây Nguyên.
+ Đề xuất giải pháp, kiến nghị đảm bảo an ninh chính trị, góp phần ổn định và phát triển bền vững kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

2. Sản phẩm của đề tài:
- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu
- Báo cáo tóm tắt: Tóm lược các kết quả nghiên cứu
- Báo cáo kiến nghị: Kiến nghị với lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cơ quan quản lý ở trung ương và địa phương hoàn thiện cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch hành động, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới.
- Tổ chức 02 hội thảo khoa học (01 hội thảo tại Hà Nội, 01 hội thỏa tổ chức ở Tây Nguyên).
Công bố:
- 09 bài báo trên các Tạp chí
- Xuất bản 01 cuốn sách; Bản thảo 01 cuốn sách.
Đào tạo: 02 Thạc sĩ đã nhận bằng tốt nghiệp.

Nguồn tin: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên
Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan