Thông báo về việc xuất bản các bộ sách chuyên khảo về Khoa học và Công nghệ

16/04/2024
Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ hàng năm được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) giao nhiệm vụ xuất bản Bộ sách chuyên khảo của Viện Hàn lâm về 04 lĩnh vực sau:
- Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường Việt Nam;

- Ứng dụng và Phát triển Công nghệ cao;
- Biển và Công nghệ Biển;
- Giáo trình Đại học và Sau đại học.

* Bộ sách chuyên khảo được xuất bản theo 02 hình thức:

1. Viện Hàn lâm hỗ trợ 100 % kinh phí xuất bản (tác giả là các nhà khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm), nhằm giúp các tác giả công bố kịp thời các công trình khoa học lớn, có tính thời sự. Đến nay đã có gần 200 đầu sách được xuất bản.

2. Tác giả tự chi trả 100 % kinh phí xuất bản (tác giả là các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm), nhằm đáp ứng nhu cầu để các nhà khoa học trong và ngoài Viện Hàn lâm có điều kiện, cơ hội cũng như được đảm bảo chất lượng khi công bố các công trình khoa học của mình.

* Sách chuyên khảo được xét duyệt xuất bản phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Về nội dung khoa học: 2/3 nội dung trình bày trong sách chuyên khảo được xuất bản phải là các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học của tác giả (tập thể tác giả), theo 04 lĩnh vực trên và được trình bày một cách có hệ thống, có tính thời sự trong KHCN và ứng dụng, được Hội đồng Biên tập bộ sách xét duyệt, thông qua.

- Về hình thức: Sau khi sách chuyên khảo được xét chọn xuất bản sẽ được trình bày đẹp, theo định dạng thống nhất, trang trọng, đạt chuẩn mực cao trong biên tập và in ấn. Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

- Về xuất bản: Bộ sách được xuất bản theo giấy phép chính thức và được phát hành rộng rãi thông qua mạng lưới phát hành toàn quốc và thông qua mạng internet.

Tất cả các sách chuyên khảo khi xuất bản sẽ được cấp chỉ số ISBN (Mã số sách tiêu chuẩn quốc tế), biên mục thư viện. Sách sẽ tăng giá trị khoa học và có điều kiện để trao đổi, xuất bản ra thị trường thế giới.

Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệ kính đề nghị Quý Viện thông báo và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà khoa học thuộc đơn vị tham gia đăng ký.

* Mọi thông tin, hướng dẫn thủ tục đăng ký viết sách chuyên khảo xin liên hệ: Ngô Thị Trà My - Phòng Công nghệ xuất bản; Điện thoại: 0984688276; Email: ngotramy7444@gmail.com.

* Thời hạn đăng ký: trước ngày 31/8/2024

Xem thông tin chi tiết tại đây.

Minh TâmTags:
Tin liên quan