Thông báo về việc thực hiện Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy định địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá

18/08/2023
Ngày 11/5/2023, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2023/TT-BYT quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá (Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/8/2023), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đưa quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế riêng hoặc lồng ghép trong nội quy, quy chế chung của đơn vị, trong đó có quy định về thi đua, khen thưởng, xử lý vi phạm.

2. Phân công, giao nhiệm vụ cho cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra và xử lý vi phạm theo nội quy, quy chế của đơn vị đối với việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá.

3. Tổ chức phổ biến, quán triệt cho viên chức, người lao động của đơn vị; nhắc nhở khách đến địa điểm về việc thực hiện quy định cấm hút thuốc lá.

4. Chỉ đạo việc đặt biển tại địa điểm thuộc quyền quản lý và định kỳ kiểm tra, thay thế biển hư hỏng. Trang bị các vật dụng để chứa mẩu thuốc lá, tàn thuốc lá ở khu vực khuôn viên được phép hút thuốc lá và nơi dành riêng cho người hút thuốc lá.

5. Khen thưởng, kỷ luật, xử lý vi phạm liên quan đến việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá theo quy định của pháp luật.

6. Khuyến khích sử dụng các biện pháp phù hợp để phát hiện các hành vi vi phạm, áp dụng các chế tài nội bộ do việc hút thuốc lá gây ra phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Khuyến khích thực hiện cấm hút thuốc lá hoàn toàn hoặc bố trí nơi dành riêng ở khu vực ngoài trời không gần nơi tập trung đông người đối với địa điểm công cộng được phép có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá.

8. Giao Trung tâm Tin học và Tính toán và Trung tâm Thông tin - Tư liệu đăng các bài viết về quy định thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và Giải thưởng Môi trường không thuốc lá trên Cổng Thông tin điện tử của Viện Hàn lâm và Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung trên và định kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trước ngày 30/11 để tổng hợp./.

Xem chi tiết công văn thông báo tại đây.

Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan