Thông báo về việc đăng ký đề tài KHCN thuộc 8 hướng KHCN ưu tiên và đề tài KHCN độc lập dành cho cán bộ trẻ bắt đầu thực hiện năm 2025 tại Viện Hàn lâm KHCNVN

20/02/2024
Ngày 01/3/2023, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã phê duyệt ban hành Quy định quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài khoa học và công nghệ độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (tại Quyết định số 259/QĐ-VHL ngày 01/3/2023, sau đây gọi tắt là Quy định 259).

Ngày 26/01/2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị, các nhà khoa học xây dựng đề xuất nhiệm vụ KHCN các cấp bắt đầu thực hiện năm 2025 (Công văn số 157/VHL-KHTC). Tại văn bản trên, Viện Hàn lâm đã hướng dẫn cách thức đăng ký đề tài KHCN thuộc 8 hướng KHCN ưu tiên và đề tài độc lập trẻ (sau đây gọi tắt là đề tài) qua Hệ thống OMS của Viện Hàn lâm theo địa chỉ: https://office.vast.vn/oms.

Năm 2024 là năm thứ hai triển khai thực hiện đăng ký đề tài qua Hệ thống OMS của Viện Hàn lâm theo hướng dẫn tại Quy định 259. Để thuận tiện cho việc đăng ký đề tài, Viện Hàn lâm lưu ý các đơn vị trực thuộc, các nhà khoa học một số điểm mới trong Quy định 259 và cách thức đăng ký thực hiện đề tài, có thể xem chi tiết tại đây.

 

Minh TâmTags:
Tin liên quan