Thông báo về Diễn đàn Các cơ quan Hàng không vũ trụ khu vực châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 22 (APRSAF-22)

23/06/2015
Diễn đàn Các Cơ quan Hàng không vũ trụ khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 22 (APRSAF-22) sẽ được tổ chức tại Bali, Indonesia từ ngày 01 - 04/12/2015. Diễn đàn được đồng tổ chức bởi Viện Hàng không và Vũ trụ Quốc gia Indonesia, Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) và Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA).

Các đơn vị, cá nhân đăng ký tham dự theo mẫu đính kèm. Kinh phí tham dự do đơn vị cử cán bộ tự chi trả.

Thời hạn nộp đơn đăng ký tham dự: 15/7/2015

Thông tin chi tiết về APRSAF-22 xem tài liệu đính kèm hoặc tham khảo trên trang web: http://www.aprsaf.org/

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan