Thông báo về đề xuất nhiệm vụ thuộc Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ (Mã số: KHCN-VT/12-15) dự kiến triển khai trong 2 năm 2014-2015

14/03/2013
Theo Quyết định số 2312/QĐ-BKHCN ngày 29/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và dự kiến sản phẩm của Chương trình Khoa học và Công nghệ độc lập cấp nhà nước về công nghệ vũ trụ giai đoạn 2012-2015, Ban Chủ nhiệm Chương trình KHCN vũ trụ trân trọng thông báo tới các Quý cơ quan và đề nghị các Quý cơ quan, các cá nhân và các tập thể khoa học gửi các đề xuất nhiệm vụ/đề tài nghiên cứu khoa học - công nghệ phù hợp với mục tiêu, nội dung, sản phẩm của Chương trình.

Bản đề xuất nhiệm vụ/đề tài xin gửi qua email và qua bưu điện theo địa chỉ sau đây: Viện Công nghệ vũ trụ, P.228 nhà A2, 18 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội;

Email: vtlanh@sti.vast.ac.vn

Download mẫu đề xuất nhiệm vụ/đề tài tại đây.

Thời hạn : trước ngày 01/4/2013.

Liên hệ: 04 37917331.

Nguồn tin: Ban chủ nhiệm Chương trình Khoa học công nghệ vũ trụ

Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan