Thông báo tin động đất ngày 07 tháng 07 năm 2023: 15 Trận động đất diễn ra tại các tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum

17/07/2023
Trong ngày 07 tháng 07 năm 2023 nước ta diễn ra 15 trận động đất tại các khu vực huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi và huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cụ thể:

Trận 1: Vào hồi 18 giờ 17 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 07 năm 2023 tức 01 giờ 17 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.799 độ vĩ Bắc, 108.618 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 02 giờ 31 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 09 giờ 31 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.783 độ vĩ Bắc, 108.331 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 02 giờ 32 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 09 giờ 32 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.769 độ vĩ Bắc, 108.314 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 02 giờ 37 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 09 giờ 37 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.890 độ vĩ Bắc, 108.285 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 5: Vào hồi 02 giờ 48 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 09 giờ 48 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 4.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.790 độ vĩ Bắc, 108.323 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 6: Vào hồi 03 giờ 10 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 10 giờ 10 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.913 độ vĩ Bắc, 108.264 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 7: Vào hồi 03 giờ 13 phút 48 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 10 giờ 13 phút 48 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.844 độ vĩ Bắc, 108.304 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.6km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 8: Vào hồi 03 giờ 14 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 10 giờ 14 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.921 độ vĩ Bắc, 108.286 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 9: Vào hồi 03 giờ 16 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 10 giờ 16 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.927 độ vĩ Bắc, 108.272 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.4km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 10: Vào hồi 04 giờ 09 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 11 giờ 09 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.889 độ vĩ Bắc, 108.269 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 11: Vào hồi 04 giờ 42 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 7 năm 2023  tức 11 giờ 09 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.887 độ vĩ Bắc, 108.245 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 12: Vào hồi 12 giờ 06 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 7 năm 2023  tức 19 giờ 06 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.896 độ vĩ Bắc, 108.265 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 13: Vào hồi 12 giờ 56 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 7 năm 2023  tức 19 giờ 56 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 7 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.857 độ vĩ Bắc, 108.304 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 14: Vào hồi 16 giờ 20 phút 58 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 23 giờ 20 phút 58 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.885 độ vĩ Bắc, 108.286 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 15: Vào hồi 16 giờ 50 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 07 năm 2023 tức 23 giờ 50 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 07 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.893 độ vĩ Bắc, 108.290 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này.

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan