Thông báo mời nộp hồ sơ (lần 2) đăng ký tiểu dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập”

18/08/2015
Trong khuôn khổ Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” (VIIP) thực hiện trong giai đoạn 2014-2018, theo Hiệp định tín dụng số 5249/VN vào ngày 06/9/2013 ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng thế giới với tổng giá trị khoản vay ưu đãi 55 triệu đô la Mỹ. 

Mục tiêu của Dự án nhằm hỗ trợ nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu, các cá nhân/nhóm cá nhân, doanh nghiệp trong việc phát triển, tiếp nhận nâng cấp, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ hướng tới nhóm người thu nhập thấp trong các nhóm lĩnh vực ưu tiên: phát triển dược liệu và y học cổ truyền, nông nghiệp và thủy sản, công nghệ thông tin và truyền thông.

Theo Thông báo mời nộp hồ sơ đăng ký tiểu dự án lần 2 của Ban Quản lý Dự án VIIP, thời gian nộp hồ sơ đăng ký tiểu dự án lần 2 từ ngày 07/8/2015 đến ngày 15/9/2015 hoặc sau khi nhận được 100 hồ sơ (tùy theo điều kiện nào đến trước).

Viện Hàn lâm KHCNVN thông báo và khuyến khích các đơn vị, cá nhân tham gia đăng ký tiểu dự án VIIP lần 2. Viện Hàn lâm đề nghị các đơn vị, cá nhân xây dựng hồ sơ theo mẫu quy định và gửi hồ sơ đăng ký tiểu dự án theo hướng dẫn của Ban Quản lý dự án VIIP (liên hệ Ban Quản lý dự án VIIP: http://www.viip.org.vn/ hoặc Quỹ Nafosted: http://www.nafosted.gov.vn/vi/viip/ để được hỗ trợ) và gửi 01 bản cho Viện Hàn lâm KHCNVN qua Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ để quản lý.

Mọi thắc mắc và các câu hỏi cần làm rõ xin liên hệ: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, CV. Nguyễn Khắc Huynh, điện thoại: 0984.104.914, email: huynhnk@vast.vn

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ đăng ký tiểu dự án VIIP. 
Thông tin chung về dự án và thông báo mời nộp đăng ký tiểu dự án.

Nguồn tin: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ
Xử lý tin: Minh Tâm  Tags:
Tin liên quan