Thông báo mở lớp Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính

29/03/2021
Thực hiện Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội mở lớp Quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính.

Căn cứ Danh sách cán bộ đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước chương trình Chuyên viên chính năm 2021, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến cử các ông (bà) có tên trong Danh sách kèm theo đi học lớp bồi dưỡng kiến thức Quản lý nhà nước chương trình Chuyên viên chính theo thời gian và địa điểm như sau:

1. Thời gian mở lớp (dự kiến): Học vào Thứ bảy, Chủ nhật hàng tuần.
     - Khai giảng: 17/4/2021
     - Thời gian khóa học: 03 tháng
2. Địa điểm mở lớp: Trường Đại học Nội vụ Hà Nội.
3. Kinh phí: lấy từ nguồn kinh phí đào tạo lại của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2021.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị Thủ trưởng đơn vị thông báo tới các cán bộ có tên trong Danh sách kèm theo và gửi công văn cử cán bộ tham dự lớp học về Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (qua Ban Tổ chức – Cán bộ và qua email: dung@vast.vn) trước ngày 05/4/2021.

Xem chi tiết công văn thông báo tại đây.

 

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan