Thông báo đề xuất nhiệm vụ Hợp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN với Viện Hàn lâm Khoa học Hungary giai đoạn 2022-2023

02/04/2021
Trong khuôn khố Thỏa thuận hợp tác song phương giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) với Viện Hàn lâm Khoa học Hungary, Viện Hàn lâm KHCNVN đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho các cán bộ khoa học quan tâm liên hệ với đối tác nước ngoài xây dựng đề xuất nhiệm vụ họp tác quốc tế cấp Viện Hàn lâm KHCNVN giai đoạn 2022-2023.
1. Thời gian đề xuất: Từ 15/4/2021 đến 15/9/2021.
 
2. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) gồm:
 
- Công văn đề nghị của đơn vị;
- Đề cương đề xuất (Phụ lục 1);
- Đơn đăng ký thực hiện nhiệm vụ (Phụ lục 3);
- Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 4) và của đối tác nước ngoài;
- Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài;
- Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài;
 
Hồ sơ đăng ký (01 bộ gốc và 09 bộ copy) gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN trước ngày 16/9/2021, bản mềm đề xuất nhiệm vụ gửi về hòm thư điện tử lthang@vast.vn. Viện Hàn lâm KHCNVN không tiếp nhận hồ sơ nộp sau thời hạn trên.
 
Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan