Thông báo "Đề xuất đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm KHCNVN năm 2019"

10/03/2018
Thực hiện công tác xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) thông báo đến các các đơn vị trực thuộc và các cá nhân về việc đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và phát triển công nghệ gồm: Nhiệm vụ phát triển công nghệ; đề tài KHCN hợp tác với bộ, ngành, địa phương; dự án sản xuất thử nghiệm; dự án phát triển sản phẩm thương mại cấp VAST, chi tiết như sau:

1. Định hướng nghiên cứu

1.1. Hướng đề tài KHCN hợp tác với địa phương, bộ, ngành (UDNGĐP)

Nội dung các nhiệm vụ KHCN đăng ký thực hiện hoặc đề xuất nghiên cứu phải hướng đến thực hiện Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 cũng như Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết của bộ, ngành, địa phương, có giá trị khoa học, thực tiễn và có tính khả thi.

Kết quả nghiên cứu đề tài UDNGĐP phải phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của các bộ, ngành, địa phương cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng quốc gia phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống, có địa chỉ ứng dụng cụ thể.

Đề tài UDNGĐP cần phải huy động nguồn lực khoa học công nghệ (nhân lực KHCN và tài chính) của các bộ, ngành địa phương.

Ưu tiên các đề tài có triển vọng lớn tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng ứng dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

1.2. Hướng dự án sản xuất thử nghiệm (UDSXTN)

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu KHCN, hợp tác với doanh nghiệp hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm quy mô nhỏ có chất lượng và tính cạnh tranh cao đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Góp phần đưa nhanh các kết quả nghiên cứu Khoa học và công nghệ vào thực tiễn sản xuất, nâng cao năng lực nghiên cứu công nghệ và chuyển giao công nghệ của các đơn vị.

1.3. Hướng nhiệm vụ Phát triển công nghệ (UDPTCN)

Căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 1820/QĐ-VHL ngày 25/8/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc “Ban hành quy định quản lý các nhiệm vụ Phát triển công nghệ cấp Viện Hàn lâm”. Mục tiêu sản phẩm của nhiệm vụ Phát triển công nghệ phải là văn bằng sở hữu trí tuệ, giống cây trồng vật nuôi...(đến thời điểm nghiệm thu phải được cấp) và có thời gian thực hiên tối đa là 03 năm.

1.4. Hướng dự án sản phẩm thương mại hóa (UDSPTM)

Căn cứ hướng dẫn tại Văn bản số 1892/QĐ-VHL ngày 08/9/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm về việc “Ban hành quy định quản lý các Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cấp Viện Hàn lâm”. Mục tiêu của dự án là phát triển và hoàn thiện sản phẩm khoa học và công nghệ thành sản phẩm thương mại đáp ứng yêu cầu của thị trường và Dự án Phát triển sản phẩm thương mại cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Ý tưởng sản phẩm được dựa trên bằng sáng chế/giải pháp hữu ích hoặc giống cây trồng, vật nuôi (hoặc đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích...được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ) của người đăng ký thực hiện dự án hoặc của đơn vị chủ trì.

- Tiềm năng thị trường của các sản phẩm, qui trình hoặc dịch vụ có thể nhận dạng được rõ ràng.

- Sản phẩm của dự án là sản phẩm có tính thương mại được bán cho ít nhất 2 khách hàng với giá trị tối thiểu bằng 30% kinh phí hỗ trợ của Viện Hàn lâm.

- Dự án có sự tham gia đóng góp kinh phí của doanh nghiệp hoặc nhà đầu tư (hoặc cả hai) chiếm không dưới 30% kinh phí thực hiện dự án.

2. Hồ sơ đề xuất, đăng ký nhiệm vụ

- Phiếu đăng ký thực hiện đề tài KHCN hợp tác với địa phương, bộ, ngành, cấp VAST (phiếu số 1.1; 1.2; 1.3). Các nhiệm vụ KHCN trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHCNVN với các địa phương, bộ, ngành cần có văn bản đề nghị hợp tác thực hiện vấn đề KHCN với Viện Hàn lâm của các cấp có thẩm quyền ở địa phương (từ cấp Sở), bộ, ngành (từ cấp Cục, Viện...) (mẫu số 1.4).

- Phiếu đăng ký thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm cấp VAST phiếu số 2.1. Đối với dự án sản xuất thử nghiệm cấp VAST đơn vị phối hợp triển khai có văn bản cam kết bố trí đối ứng nguồn kinh phí thực hiện các nội dung của dự án (mẫu 2.2).

- Phiếu đăng ký nhiệm vụ Phát triển công nghệ (Phiếu số 3.1) và Dự án phát triển sản phẩm thương mại (Phiếu số 4.1 và 4.1).

3. Thời gian tiếp nhận đề xuất, đăng ký

Phiếu đề xuất nhiệm vụ KHCN về ứng dụng và phát triển công nghệ cấp VAST gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Viện Hàn lâm KHCNVN qua Ban Ứng dụng và Triển Khai Công nghệ trước ngày 20/4/2018 theo dấu bưu điện.

4. Địa chỉ tiếp nhận phiếu đề xuất, đăng ký hoặc hồ sơ

Ban Ứng dụng và Triển Khai Công nghệ. Email: Buihien@vast.vn
Địa chỉ: Tầng 7 Tòa Trung tâm, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37912612; Di động: 0987.55.99.35 hoặc 0984.104.914; Fax: 04.38363122;

5. Kinh phí đề xuất

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ về ứng dụng và phát triển công nghệ từ 600-1000 triệu đồng (nhiệm vụ được thực hiện trong 02 năm, riêng nhiệm vụ Phát triển công nghệ thực hiện trong 03 năm).

- Các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng có thể đề xuất trên 1000 triệu đồng nhưng phải giải trình về tính cấp thiết.

Dowload mẫu phiếu đăng ký tại đây.

Nguồn tin: Ban ứng dụng và Triền khai công nghệ
Xử lý tin: Thanh HàTags:
Tin liên quan