Nhiệm vụ hợp tác quốc tế đa phương với Hiệp hội Hỗ trợ nghiên cứu khoa học Âu-Á giai đoạn 2020 - 2023

29/11/2019
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện Hàn lâm KHCNVN) và Hiệp hội Hỗ trợ nghiên cứu khoa học Âu-Á (Hiệp hội Âu-Á), chương trình tuyển chọn nhiệm vụ hợp tác quốc tế đa phương giai đoạn 2020 - 2023 bắt đầu nhận đề xuất nhiệm vụ từ ngày 12/11/2019 đến ngày 15/01/2020.

Đề xuất nhiệm vụ phải thống nhất với đối tác (thành viên của Hiệp hội Âu-Á) về tên nhiệm vụ và nội dung hợp tác khoa học. Nội dung đề xuất thuộc các hướng nghiên cứu đã được Viện Hàn lâm KHCNVN và Hiệp hội Âu-Á thống nhất gồm:

 • Đa dạng sinh học và các chất có hoạt tính sinh học (Biodiversity and bioactive compounds);
 • Vật lý laser và quang học phi tuyến (Laser physics and nonlinear optics).

Thời gian thực hiện nhiệm vụ tối đa 03 năm. Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ (Theo Quyết định số 2230/QĐ-VHL ngày 24/10/2017) của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Đối tượng tham gia nộp đề xuất: có trình độ Tiến sỹ trở lên.

Bộ hồ sơ hợp lệ gồm:
a) Đề cương sơ bộ đề xuất (theo mẫu quy định tại Phụ lục 1);
b) Các văn bản có liên quan gồm:

 • Đơn đăng ký nhiệm vụ (theo mẫu quy định tại Phụ lục 3).
 • Lý lịch khoa học của chủ nhiệm nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 4) và của phía đối tác nước ngoài.
 • Tóm tắt hoạt động KHCN của đơn vị chủ trì nhiệm vụ phía Việt Nam (theo mẫu quy định tại Phụ lục 5) và của phía đối tác nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận phối hợp thực hiện nhiệm vụ của đối tác nước ngoài.
 • Công văn khẳng định kinh phí đối ứng của đơn vị (đối với các cơ quan không thuộc quản lý của Viện Hàn lâm KHCNVN).
 • Các văn bản pháp lý chứng minh khả năng huy động kinh phí từ nguồn khác (nếu có).

Tiêu chí xét chọn sẽ dựa trên 03 điểm chính:

 • Nhiệm vụ nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về khoa học công nghệ giữa Viện Hàn lâm KHCNVN và Hiệp hội Âu-Á. Nội dung nghiên cứu của nhiệm vụ không trùng lặp với các nhiệm vụ đã và đang thực hiện trong nước;
 • Tranh thủ được hỗ trợ của đối tác nước ngoài để nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của đơn vị chủ trì
 • Chủ nhiệm nhiệm vụ là cán bộ trong biên chế của đơn vị chủ trì và có trình độ Tiến sĩ trở lên. Nhiệm vụ có tính khả thi cao, dự kiến kết quả ít nhất 01 bài báo trong hệ thống ISI (SCI/SCIE), góp phần đào tạo các nhà nghiên cứu trẻ, có thực hiện đoàn ra, đoàn vào.

Đề xuất nhiệm vụ làm thành 13 bộ trong đó có ít nhất 01 bộ gốc kèm theo công văn của đơn vị chủ trì đề nghị xét tuyển các nhiệm vụ gửi về Viện Hàn lâm KHCNVN. Bản mềm gửi đến địa chỉ e-mail: dqhung@vast.vn.

Thông tin của Hiệp hội Âu-Á xem trên website: http://eapi-science.org.

Thông tin chi tiết liên hệ TS. Đặng Quang Hưng, Ban Hợp tác quốc tế, Viện Hàn lâm KHCNVN (ĐT: 024-37564607).

Nguồn tin: Ban Hợp tác quốc tế
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan