Nghiệm thu cơ sở mô hình đề tài quản trị tổng hợp đất sản xuất lúa và cà phê thuộc chuơng trình Tây Nguyên 2016-2020

02/11/2020
Đề tài:“Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng hợp quản trị tài nguyên đất nông nghiệp bền vững, đảm bảo an ninh lương thực, phát triển nông sản hàng hóa cây công nghiệp vùng Tây Nguyên” (Mã số TN18/T12) thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020 do Viện Hàn lâm KHCNVN chủ trì, GS.VS. Châu Văn Minh – Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN làm chủ nhiệm Chương trình. Đề tài được giao TS. Bùi Thị Ngọc Dung, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp thực hiện.

Ngày 17/10/2020, tại thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp - Cơ quan chủ trì thực hiện đề tài phối hợp với Hội khoa học đất Việt Nam và Ban chủ nhiệm Chương trình Tây nguyên 2016-2020 tổ chức hội thảo để nghiệm thu cơ sở mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp và các giải pháp quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp bền vững cho vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế.

Hội đồng nghiệm thu mô hình tổng hợp quản trị đất sản xuất lúa ngày 17/10/2020 tại HTX nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

Sau gần 3 năm triển khai nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành về cơ bản các nội dung nghiên cứu đáp ứng mục tiêu đề ra. Dựa trên các kết quả nghiên cứu TS .Bùi Thị Ngọc Dung đã nêu bật các đóng góp, phát hiện của đề tài trong quá trình nghiên cứu về nội dung, cũng như thu được các sản phẩm cụ thể. Đề tài đã thực hiện được các mục mục tiêu chính là: Đánh giá được tiềm năng, thực trạng quản trị tài nguyên đất nông nghiệp phục vụ sản xuất cây lương thực, nông sản và cây công nghiệp hàng hóa; Nghiên cứu ứng dụng mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất cho 2 mô hình sản xuất cây lương thực và cây công nghiệp hàng hóa là cà phê hoặc hồ tiêu; Đề xuất được các giải pháp quản trị tổng hợp tài nguyên đất nông nghiệp bền vững cho vùng Tây Nguyên.

Sau hội thảo, ngày 17 và 18/10/2020, Chương trình Tây Nguyên 2016-2020 và Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở 02 mô hình theo Quyết định số 98/QĐ-VQH-KHĐT ngày 12/10/2020: (1) Mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất sản xuất lúa tại hợp tác xã nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai. (2) Mô hình quản trị tổng hợp tài nguyên đất sản xuất cà phê ở xã EaKpam, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

Hội đồng nghiệm thu mô hình tổng hợp quản trị đất sản xuất cà phê ngày 18/10/2020 tại thôn 8, xã EaKpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

Sau khi nghe TS. Bùi Thị Ngọc Dung trình bày kết quả thực hiện mô hình quản trị tổng hợp đối với đất trồng cà phê được thực hiện trên diện tích 27,19 ha với 46 hộ dân tham gia tại thôn 8, xã EaKpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk và mô hình quản trị tổng hợp đối với đất trồng lúa thực hiện trên diện tích 29 ha với 132 hộ dân tham gia tại hợp tác xã nông nghiệp Chư A Thai, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Hội đồng nghiệm thu gồm 05 thành viên do PGS.TS.Hồ Quang Đức làm Chủ tịch đã đánh giá mô hình đạt loại xuất sắc.

Nguồn tin: TS. Bùi Thị Ngọc Dung, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan