Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

07/02/2024
Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ra Quyết định số 218/QĐ-VHL về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Quan điểm: 
- Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị được tiến hành kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, lấy phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh; 
- Gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiểm soát quyền lực, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 
Mục tiêu: 
- Mục tiêu chung: Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Hàn lâm, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức liêm chính, đổi mới, sáng tạo. 
- Mục tiêu cục thể: 
+ Hoàn thiện các văn bản, quy định, quy chế quản lý của Viện Hàn lâm; tạo lập môi trường nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng quốc tế bình đẳng, công khai, minh bạch; 
+ Kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc của Viện Hàn lâm theo Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm và các quy định khác; 
+ Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng, tiêu cực theo quy định; 
+ Tăng cường kiểm tra, giám sát trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Viện Hàn lâm; 
+ Nâng cao vai trò các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh của Viện Han lâm trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 

Xem Quyết định chi tiết tại đây

Minh Tâm Tags:
Tin liên quan