Hội nghị Sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2011

04/08/2011
Ngày 28/7/2011, Đảng ủy Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2011. Tham dự Hội nghị có đồng chí Châu Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện KHCNVN, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy Viện và các đồng chí bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Viện KHCNVN.

Mở đầu Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh đã có lời phát biểu khai mạc và thông tin nhanh về Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI.

Hội nghị tập trung thảo luận hai nội dung chính Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2011 do đồng chí Hà Duy Ngọ, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày.

Trên tinh thần quán triệt nghiêm túc, triệt để các đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Viện KHCNVN đã chủ động phối hợp với cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên hiểu rõ những khó khăn, thuận lợi của đất nước, xây dựng ý thức làm việc, ổn định tư tưởng, thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao.

Ban Thường vụ Đảng ủy Viện thông qua kế hoạch kinh phí năm 2011 và giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc sớm triển khai thực hiện, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy và chính quyền xây dựng kế hoạch năm 2012, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển Viện KHCNVN đến năm 2020 tầm nhìn 2030 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ đã lãnh đạo Viện đạt được một số thành quả như tiến hành nghiệm thu cấp Viện KHCNVN các đề tài thuộc 9 hướng KHCN, các đề tài độc lập và các đề tài được ủy quyền; tiến hành xây dựng và thẩm định các đề tài, dự án thuộc Chương trình Tây Nguyên III; Thống nhất chủ trương và quyết định thành lập Viện Nghiên cứu khoa học Tây Bắc; Hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng Trạm thu phát tín hiệu điều khiển vệ tinh tại Hòa Lạc đối với Dự án Vệ tinh nhỏ Việt Nam giám sát tài nguyên thiên nhiên, môi trường và thiên tai (VNREDSat-1).

Góp phần đảm bảo thực hiện tốt vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên, Đảng ủy Viện luôn luôn chú trọng thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm như công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Đảng bộ Viện đã tham gia và tổ chức học tập, quán triệt, đồng thời chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện KHCNVN nhiệm kỳ 2010-2015. Ngày 25/01/2011, Đảng bộ Viện KHCNVN đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ hai, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2010, xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng Đảng năm 2011 và một số nội dung công tác quan trọng khác.

Theo đó, công tác tổ chức và xây dựng Đảng cũng được Đảng bộ Viện tiến hành đồng bộ trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội. Đảng ủy Viện đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Ban tham mưu giúp việc, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành và Chương trình làm việc toàn khóa của Đảng bộ Viện. Trên cơ sở đó, trong 6 tháng đầu năm 2011, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 42 đảng viên mới, chuyển đảng viên chính thức cho 35 đảng viên dự bị, phát thẻ đảng cho 33 đảng viên, trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 09 đồng chí, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí, chuyển sinh hoạt đảng cho 41 đồng chí. Đảng bộ viện KHCNVN đã tổ chức 01 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 60 đồng chí và 01 lớp học nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú cho 180 đồng chí. Ban Thường vụ cũng đã hoàn thiện thủ tục bổ sung cấp ủy cho 06 chi bộ. Bên cạnh đó, Đảng ủy Viện đã hoàn thành việc đánh giá chất lượng đảng viên và phân loại tổ chức cơ sở đảng của năm 2010. Về chất lượng cơ sở đảng 49/58 tổ chức cơ sở đảng đạt “trong sạch vững mạnh”, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Về chất lượng đảng viên có 1040 đồng chí đã được đánh giá chất lượng đảng viên, trong đó có 142 đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 831 đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 67 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng thời, để đảm bảo quy chế công khai dân chủ trong Đảng, thực hiện Chương trình Công tác kiểm tra Đảng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2011, Chương trình Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện đã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát số 09-KH/ĐUKHCNVN ngày 25/02/2011 của Đảng ủy Viện, Kế hoạch số 10-KH/ĐUKHCNVN ngày 25/02/2011 về công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2010-2015 của Đảng ủy Viện gửi Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Năm 2011, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện tổ chức giám sát chuyên đề đối với 05 tổ chức đảng (trong đó có 01 đảng bộ, 04 chi bộ cơ sở), đồng thời tổ chức kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng đối với 11 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 02 đảng bộ, 09 chi bộ cơ sở).

Ngoài ra, lãnh đạo Đảng ủy Viện luôn quan tâm, chú trọng vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đoàn thể quần chúng, tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng XI và các ngày lễ lớn trong năm. Trong đó, thực hiện Kế hoạch số 06-KH/BCĐĐA ngày 31/5/2011 của Ban chỉ đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, khảo sát các Đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối phục vụ việc xây dựng Đề án Xây dựng tổ chức Công đoàn, Hội cựu chiến binh và củng cố hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Viện KHCNVN đang tiến hành khảo sát 03 tổ chức Công đoàn, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên.

Trên cơ sở Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đồng chí Hà Duy Ngọ tiếp tục vạch ra Dự thảo các nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2011, trong đó tập trung vào năm nội dung cơ bản, đó là Đảng bộ lãnh đạo công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức và xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng.

Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn đảng bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị đã được phê duyệt của Viện cũng như của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt chú trọng thực hiện các chương trình, đề án cấp Nhà nước, chỉ đạo các cấp ủy và chính quyền thực hiện tốt kế hoạch năm 2011 và chuẩn bị thực hiện kế hoạch năm 2012.

Trong đó, công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục triển khai nghiêm túc, triệt để các nội dung Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Đẩy mạnh công tác tham mưu, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc trong toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ năm 2011; Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch,vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.

Bên cạnh việc triển khai nội dung công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức, xây dựng và phát triển Đảng cũng là một trong các nhiệm vụ được Đảng bộ Viện thường xuyên chú trọng. Đảng bộ Viện dự kiến tổ chức 01 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho 80 cán bộ chủ chốt của Đảng và đẩy mạnh công tác phát triển Đảng, đặc biệt trong Đoàn Thanh niên và các đơn vị có nguồn.

Đồng thời, việc triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát theo yêu cầu của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tới các đảng bộ, chi bộ cũng được Đảng ủy Viện tiến hành đồng bộ. Trên cơ sở các định hướng chung Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Viện đã vạch ra các kế hoạch, nội dung, phương pháp triển khai cụ thể cũng như phân công phân nhiệm rõ ràng. Đảng ủy thành lập đoàn kiểm tra, trực tiếp kiểm tra giám sát 16 tổ chức cơ sở đảng (trong đó có 03 Đảng bộ và 13 chi bộ), dự kiến vào đầu Quý IV năm 2011. Đồng thời các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc thực hiện tự kiểm tra theo các nội dung kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy Viện KHCNVN và báo cáo về Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy trước ngày 30/10/2011.

Ngoài ra, Đảng bộ Viện chú trọng kiện toàn, xây dựng các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh của Viện và ở các cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh, là chỗ dựa vững chắc cho cấp ủy, chính quyền, góp phần hoàn thành tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, đồng chí Châu Văn Minh thay mặt Ban Chấp hành Đảng ủy Viện KHCNVN bày tỏ quyết tâm tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Viện trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong toàn Viện tạo sự kết hợp giữa các đơn vị thực hiện tốt những nhiệm vụ đã được giao.

Tin và ảnh: Bích DiệpTags:
Tin liên quan