Công tác bổ nhiệm Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022

05/07/2022
Sáu tháng đầu năm 2022, căn cứ kết quả thực hiện quy trình bổ nhiệm, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm) đã có các Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 14 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc chi tiết như sau:

1. Quyết định số 69/QĐ-VHL ngày 19/01/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm lại PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo giữ chức Phó Viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới. 

PGS.TS.NCVCC. Nguyễn Thị Phương Thảo sinh ngày 09/11/1977, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Nông nghiệp – Bảo vệ thực vật năm 2010 tại Trường Đại học Chiba, Nhật Bản, được bổ nhiệm học hàm Phó giáo sư năm 2018.

2. Quyết định số 68/QĐ-VHL ngày 19/01/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm ThS.CVC Hoàng Xuân Thùy giữ chức Phó Chánh Văn phòng Viện Hàn lâm.

ThS. CVC. Hoàng Xuân Thùy sinh ngày 24/02/1978, tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý thông tin năm 2011 tại Trường Đại học Shu-te, Đài Loan. Trước khi được bổ nhiệm ThS. Hoàng Xuân Thùy là Phó trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Viện Hàn lâm.

3. Quyết định số 227/QĐ-VHL ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm TS. NCVC. Đỗ Hữu Nghị giữ chức Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

TS. Đỗ Hữu Nghị sinh ngày 05/11/1978, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học năm 2012 tại Trường Đại học quốc tế Zittau, Cộng hòa Liên bang Đức. Trước khi được bổ nhiệm TS. Đỗ Hữu Nghị là Trưởng phòng Sinh học thực nghiệm, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

4. Quyết định số 228/QĐ-VHL ngày 21/02/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm TS. NCVC. Phạm Minh Quân giữ chức Phó Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

TS. Phạm Minh Quân sinh ngày 05/4/1989, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa dược năm 2018 tại Trường Đại học Toulouse III-Paul Sabatier, Cộng hòa Pháp. Trước khi được bổ nhiệm TS. Phạm Minh Quân là Phó Giám đốc Trung tâm Hóa thực vật và Công nghệ nano Y sinh, Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên.

5. Quyết định số 268/QĐ-VHL ngày 07/3/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm ThS.CVC. Nguyễn Ngọc Ánh giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ.

ThS. CVC. Nguyễn Ngọc Ánh sinh ngày 15/3/1981 tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công năm 2010 tại Học viện Hành chính Quốc gia. Trước khi được bổ nhiệm ThS.CVC. Nguyễn Ngọc Ánh là Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm.

6. Quyết định số 448/QĐ-VHL ngày 01/4/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm lại PGS.TS.NCVCC. Lã Đức Việt giữ chức Phó Viện trưởng Viện Cơ học.

PGS.TS. Lã Đức Việt, sinh ngày 04/6/1980, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Cơ học năm  2009  tại Đại học Quốc gia Hà Nội, được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2018.

7. Quyết định số 488/QĐ-VHL ngày 08/4/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm PGS.TS.NCVCC. Ngô Quốc Anh giữ chức Viện trưởng Viện Hóa học.  

PGS.TS.NCVCC. Ngô Quốc Anh sinh ngày 02/6/1974, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học năm 2009 tại Trường Đại học Paris XI, Cộng hòa Pháp, được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2016. Trước khi được bổ nhiệm PGS.TS. Ngô Quốc Anh là Phó Viện trưởng Viện Hóa học.

8. Quyết định số 538/QĐ-VHL ngày 14/4/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm cử PGS.TS.NCVCC. Đặng Xuân Phong giữ chức Quyền Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính.  

PGS.TS.NCVCC. Đặng Xuân Phong sinh ngày 29/3/1963, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Nghiên cứu môi trường năm 2006 tại Trường Đại học Nagoya, Nhật Bản, được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2016. Trước khi được bổ nhiệm PGS.TS. Đặng Xuân Phong có 9 năm giữ chức Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính.

9. Quyết định số 787/QĐ-VHL ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm TS. NCVC. Phạm Hồng Công giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Tính toán.

TS. NCVC. Phạm Hồng Công sinh ngày 17/8/1991, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Cơ kỹ thuật năm 2018 tại Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm TS. Phạm Hồng Công là Trưởng phòng Công nghệ tính toán và Ứng dụng, Trung tâm Tin học và Tính toán.

10. Quyết định số 788/QĐ-VHL ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm TS. NCVC. Trần Quang Vinh giữ chức Phó Viện trưởng Viện Hóa học.

TS. NCVC. Trần Quang Vinh sinh ngày 20/6/1979, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học năm 2016 tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm. Trước khi được bổ nhiệm TS. Trần Quang Vinh là Trưởng phòng Điện hóa ứng dụng, Viện Hóa học.

11. Quyết định số 789/QĐ-VHL ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Long Giang giữ chức Phó Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin.

PGS.TS. NCVCC. Nguyễn Long Giang sinh ngày 05/6/1975, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Toán học năm 2012 tại Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm, được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2018. Trước khi được bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Long Giang là Trưởng Phòng Tin học quản lý, Viện Công nghệ thông tin.

12. Quyết định số 790/QĐ-VHL ngày 25/5/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm TS. NCVC. Nguyễn Duy Nhứt giữ chức Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang.

TS. NCVC. Nguyễn Duy Nhứt sinh ngày 01/5/1966, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học năm 2008 tại Viện Hóa học, Viện Hàn lâm. Trước khi được bổ nhiệm TS. Nguyễn Duy Nhứt là Giám đốc Trung tâm Ứng dụng công nghệ mới, Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang.

13. Quyết định số 1024/QĐ-VHL ngày 21/6/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm PGS.TS. Trần Đình Phong giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

PGS.TS. Trần Đình Phong sinh ngày 11/10/1981, được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Hóa học năm 2008 tại Trường Đại học Paris XI, Cộng hòa Pháp và bằng Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa học năm 2018 tại Trường Đại học Grenoble Alpes, Cộng hòa Pháp, được bổ nhiệm học hàm Phó Giáo sư năm 2019. Trước khi được bổ nhiệm PGS.TS. Trần Đình Phong là Trưởng Khoa Khoa học cơ bản và Ứng dụng, đồng Trưởng Ban Nghiên cứu Đối mới và Chuyển giao công nghệ, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

14. Quyết định số 1116/QĐ-VHL ngày 29/6/2022 của Chủ tịch Viện Hàn lâm bổ nhiệm TS. Nguyễn Hoàng Dương giữ chức Phó Trưởng Ban Hợp tác quốc tế.

TS. Nguyễn Hoàng Dương sinh ngày 16/02/1980 được cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Vật lý năm 2011 tại Trường Đại học Colorado, Hoa Kỳ. Trước khi được bổ nhiệm TS. Nguyễn Hoàng Dương là Giám đốc Trung tâm vật lý chất mềm và Vật lý sinh học, Trung tâm Phát triển công nghệ cao.

Nguồn tin: Ban Tổ chức - Cán bộ
Xử lý tin: Mai Lan


Tags:
Tin liên quan