Các loài Ong Cự phân Họ Pimplinae (Hymenoptera: Ichneumonidae) ở Việt Nam

09/07/2021


MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 9
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PHÂN HỌ ONG CỰ PIMPLINAE .. 13
1.1. Đặc điểm chẩn loại ........................................................................... 13
1.2. Tóm tắt lịch sử phân loại của phân họ Pimplinae ........................ 14
1.3. Một số đặc điểm sinh học chính ....................................................... 17
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP MẪU ONG CỰ PIMPLINAE VÀ PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI ................... 21
2.1. Phương pháp thu thập và xử lý mẫu vật ........................................... 21
2.1.1. Phương pháp thu mẫu ............................................................... 21
2.1.2. Phương pháp xử lý mẫu vật ....................................................... 24
2.2. Hình thái ngoài của ong cự phân họ Pimplinae và phương pháp phân
tích hình thái ............................................................................................ 25
2.3. Thuật ngữ và hệ thống phân loại ...................................................... 30
CHƯƠNG 3. ĐA DẠNG CÁC LOÀI ONG CỰ PHÂN HỌ PIMPLINAE Ở VIỆT NAM ..................................................................... 33
3.1. Khóa định loại tới giống của phân họ Pimplinae ở Việt Nam ......... 33
3.2. Các loài ong cự phân họ Pimplinae ở Việt Nam .............................. 38
TỘC EPHIALTINI .................................................................................. 38
Giống Camptotypus Kriechbaumer, 1889 ........................................... 39
Giống Dolichomitus Smith, 1877 ........................................................ 45
Giống Flavopimpla Betrem, 1932 ....................................................... 50
Giống Leptopimpla Townes, 1961 ...................................................... 55
Giống Acrodactyla Haliday, 1838 ....................................................... 58
Giống Acropimpla Townes, 1960 ....................................................... 65
Giống Brachyzapus Gauld & Dubois, 2006 ........................................ 73
Giống Chablisea Gauld & Dubois, 2006 ............................................ 81
Giống Gregopimpla Momoi, 1965 ...................................................... 85
Giống Sericopimpla Kriechbaumer, 1895 ........................................... 87
Giống Zaglyptus Foerster, 1869 .......................................................... 89
Giống Zatypota Förster, 1869 ............................................................. 93
TỘC PIMPLINI ....................................................................................... 94
Giống Echthromorpha Holmgren, 1868 ............................................. 95
Giống Itoplectis Foerster, 1869 ........................................................... 97
Giống Lissopimpla Kriechbaumer, 1889 ............................................. 99
Giống Pimpla Fabricius, 1804 ........................................................... 101
Giống Xanthopimpla Saussure, 1892 ................................................ 113
Giống Augerella Gupta, 1962 ........................................................... 175
Giống Epitheronia Gupta, 1962 ........................................................ 178
Giống Nomosphecia Gupta, 1962 ..................................................... 180
Giống Parema Gupta, 1962 ............................................................... 185
Giống Theronia Holmgren, 1859 ...................................................... 187
CHƯƠNG 4. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ CỦA CÁC LOÀI ONG CỰ PHÂN HỌ PIMPLINAE Ở VIỆT NAM ............................................... 195
4.1. Phân bố theo phân vùng địa lý ....................................................... 195
4.2. Phân bố theo độ cao ....................................................................... 197
4.3. Các vấn đề liên quan đến bảo tồn các loài ong cự ở Việt Nam ...... 198
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................... 201
PHỤ LỤC. BẢNG TRA TÊN LATINH ................................................ 217Tags:
Tin liên quan