Biển đông (Tập2: Khí tượng, Thuỷ văn, Động lực biển)

22/01/2013
Tác giả: Phạm Văn Ninh và cộng sự. Khổ: 16x24. Số trang: 550 trang. (Bìa cứng)

MỤC LỤC

Phần I: KHÍ TƯỢNG BIỂN

Chương I: Trường khí áp tự nhiên Biển Đông
Chương II: Những trường gió cơ bản trên Biển Đông
Chương III: Đặc điểm chế độ nhiệt độ không khí vùng thềm lục địa
Chương IV: Nghiên cứu báo ở Việt Nam
Chương V: Tương tác đại dương - khí quyển ở Biển Đông
Chương VI: Các dòng nhiệt, ẩm qua bề mặt ngăn cách biển - khí quyển trên Biển Đông

Phần II: THUỶ VĂN BIỂN

Chương I: Các đặc trưng nhiệt độ, độ muối õy hoà tan
Chương II: Cấu trúc nước và các khối nước Biển Đông
Chương III: Cấu trúc nhỏ

Phần III: ĐỘNG LỰC BIỂN

Chương I: Thuỷ triều Biển Đông
Chương II: Dao động riêng của nước Biển Đông
Chương III: Mực nước cực trị ở Biển Đông
Chương IV: Nước dâng do bão và gió mùa
Chương V: Trường sóng vùng Biển Đông
Chương VI: Hoàn lưu Biển Đông

Phần IV: KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN, ĐỘNG LỰC BIỂN DẢI VEN BỜ VIỆT NAM

Chương I: Đặc điểm khí tượng - thuỷ văn động lực vùng thềm lục địa Đông - Nam Việt Nam
Chương II: Hiện tượng nước trồi (upwelling) trên thềm lục địa Đông - Nam Việt Nam
Chương III: Sự truyền triều và xâm nhập mặn
Chương IV: Bồi tụ và xói lở bờ biển Việt Nam
Chương V: Ô nhiễm biển do sông tải ra
Chương VI: Nghiên cứu các quá trình động lực biển phục vụ phát triển cảng biển
Chương VII: Các đặc trưng kỹ thuật đới bờ
Chương VIII: Phân vùng khí tượng thuỷ văn biển dải ven bờ Việt Nam

 

Nguồn: Nhà xuất bản Khoa học tự nhiên và Công nghệTags:
Tin liên quan