Bản tinh Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/01/2023 đến 01/02/2023

09/03/2023

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm

 

 

 Tags:
Tin liên quan