Bản tin Tình hình hoạt động Vệ tinh VNREDSat-1 từ 06/11/2022 đến 06/12/2022

12/12/2022

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan