Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 25/09/2022 đến 25/10/2022

12/12/2022

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan