Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 02/4/2021 đến 02/5/2021

01/07/2021

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan