Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chính phủ số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022

18/07/2022
Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022 đã được ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-BCĐCPS ngày 13/7/2022 của Trưởng Ban Chỉ đạo Chính phủ số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kế hoạch bao gồm:
I.    Mục đích, yêu cầu
1.    Phát huy vai trò, trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) trong công tác tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động chuyển đổi số trong toàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Viện Hàn lâm), đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng thành viên Ban Chỉ đạo trong việc thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số của Viện Hàn lâm phát triển.
2.    Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Ban Chỉ đạo phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên các nguồn lực để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện để phấn đấu nâng thứ hạng chỉ số chuyển đổi số DTI của Viện Hàn lâm.
II.    Chỉ tiêu cụ thể
1.    Phát triển hạ tầng số
2.    Phát triển chính quyền số
III.    Nhiệm vụ
1.    Nhiệm vụ theo Quyết định số 27/QĐ-UBQGCĐS ngày 15/3/2022
2.    Nhiệm vụ theo Công văn số 797/BTTTT-THH ngày 06/3/2022
3.    Nhiệm vụ theo Quyết định 360/QĐ-VHL ngày 18/3/2022
4.    Các hoạt động khác
IV.    Giải pháp
1.    Chuyển đổi nhận thức, phát triển nhân lực
2.    Xây dựng cơ chế, chính sách về chuyển đổi số
3.    Phát triển, hoàn thiện các nền tảng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu
4.    Tạo niềm tin, đảm bảo an toàn, an ninh mạng
V.    Tổ chức thực hiện
1.    Trung tâm Tin học và Tính toán (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo)
2.    Thành viên Ban Chỉ đạo
3.    Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo

Toàn văn Quyết định 02/QĐ-BCĐCPS xem tại đây.

Xử lý tin: Phương Hà


Tags:
Tin liên quan