Ban hành Chỉ thị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ của Viện Hàn lâm KHCNVN

08/12/2023

Triển khai thực hiện Quyết định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền, ngày 22/11/2023, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHCNVN đã ban hành Chỉ thị số 06/CT-VHL về việc kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ của Viện Hàn lâm KHCNVN.

Theo đó, viên chức, người lao động tại Viện Hàn lâm không được thực hiện: các hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn; hành vi chạy chức, chạy quyền và các hành vi tiêu cực khác trong công tác cán bộ.

Về trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ: Chỉ thị nêu rõ trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ; trách nhiệm của cán bộ tham mưu về công tác cán bộ và trách nhiệm của nhân sự.

Toàn văn Chỉ thị 06/CT-VHL xem tại đây.

Thanh Hà

 Tags:
Tin liên quan