Đảng bộ cơ sở Văn phòng học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

12/08/2011
Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 18/4/2011 của Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, ngày 04/8/2011 Đảng bộ cơ sở Văn phòng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho toàn thể các đồng chí đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ.

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Đình Thảo, Bí thư Đảng bộ cơ sở Văn phòng Viện KHCNVN và PGS.TS Phạm Xuân Mỹ, giảng viên cao cấp đến từ Học viện Báo chí Tuyên truyền.

anhdang m

Trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí Phạm Xuân Mỹ đã thuyết trình những nội dung cơ bản trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 - 2020, Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng; và Điều lệ Đảng đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội XI.

Thông qua tổng kết thực tiễn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đánh giá kết quả đạt được trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 và 20 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục vững bước phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức nhất là ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội X; ứng phó có kết quả trước những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong nước; cơ bản giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,26%/năm, các ngành đều có bước phát triển, quy mô nền kinh tế tăng; Đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng, vị thế, uy tín quốc tế của nước ta được nâng cao; phát huy dân chủ có tiến bộ, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt một số kết quả tích cực.

Trên đà phát triển đó, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng được về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hóa phù hợp, tạo cơ sở để nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Nhằm hướng tới mục tiêu chung đó, Nghị quyết cũng đã xác định những nội dung cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, trong đó vạch rõ phương hướng, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011 - 2015 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Với vai trò là đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quan trọng quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay. Góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhận thấy cần phải bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng khóa X trên cơ sở kiên định các nguyên tắc cơ bản về Đảng và xây dựng Đảng theo tinh thần Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy dân chủ, trí tuệ trong thảo luận, tập hợp đầy đủ, trung thực ý kiến tham gia của đảng viên, cán bộ, của các cấp ủy, tổ chức đảng, các thành viên trong hệ thống chính trị, Đại hội XI tiếp tục nghiên cứu bổ sung, phát triển, thể chế hóa những quan điểm mới có tính nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là những quan điểm mới thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011). Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã thông qua toàn văn Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, các văn bản quy định thi hành Điều lệ Đảng, một số vấn đề tiến hành thí điểm đã được tổng kết mà thực tiễn xây dựng Đảng thời gian qua đã khẳng định là đúng đắn, cần thiết, chín muồi, thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội Đảng toàn quốc.

Kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Đình Thảo bày tỏ quyết tâm xây dựng và tổ chức triển khai chương trình hành động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ cơ sở Văn phòng, Viện KHCNVN nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tin và ảnh: Bích Diệp
 Tags:
Tin liên quan