09/02/2022

Vào hồi 15 giờ 00 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 02 năm 2022 tức 22 giờ 00 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 20 giờ 35 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 02 năm 2022 tức 03 giờ 35 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 15 giờ 59 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 01 năm 2022 tức 22 giờ 59 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 06  giờ 52  phút 04  giây (giờ GMT) ngày 31  tháng  01  năm  2022  tức 13  giờ 52  phút 04  giây (giờ Hà Nội) ngày 31  tháng  01  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

08/02/2022

Vào hồi 05 giờ 27 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01 năm  2022  tức 12 giờ 27 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...