10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 50 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 50 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2022

Vào hồi 12 giờ 42 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 3 năm 2022 tức 19 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

04/03/2022

Vào hồi 17 giờ 36 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 3 năm 2022 tức 00 giờ 36 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/02/2022

Vào hồi 15 giờ 01 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 02 năm 2022 tức 22 giờ 01 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/02/2022

Vào hồi 09 giờ 37 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 02 năm 2022 tức 16 giờ 37 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

14/02/2022

Vào hồi 21 giờ 37 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 02 năm 2022 tức 04 giờ 37 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

11/02/2022

Vào hồi 01 giờ 35 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 02 năm  2022 tức 08 giờ 35 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/02/2022

Vào hồi 15 giờ 00 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 02 năm 2022 tức 22 giờ 00 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 20 giờ 35 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 02 năm 2022 tức 03 giờ 35 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 02 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 15 giờ 59 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 01 năm 2022 tức 22 giờ 59 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 06  giờ 52  phút 04  giây (giờ GMT) ngày 31  tháng  01  năm  2022  tức 13  giờ 52  phút 04  giây (giờ Hà Nội) ngày 31  tháng  01  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

08/02/2022

Vào hồi 05 giờ 27 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01 năm  2022  tức 12 giờ 27 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2022

Vào hồi 04 giờ 32 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 01năm 2022  tức 11 giờ 32 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị trí có tọa độ...

25/01/2022

Vào hồi 04 giờ 30 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 01 năm 2022 tức 11 giờ 30 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2022

Vào hồi 19 giờ 48 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 48 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2022

Vào hồi 19 giờ 46 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 01 năm 2022 tức 02 giờ 46 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2022

Vào hồi 20 giờ 43 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2022

Vào hồi 20 giờ 43 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 43 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/01/2022

Vào hồi 05 giờ 35 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2022 tức 12 giờ 35 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/01/2022

Vào hồi 20 giờ 52 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 01 năm 2022 tức 03 giờ 52 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/01/2022

Vào hồi 14 giờ 29 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 01 năm 2022 tức 21 giờ 29 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/01/2022

Vào hồi 13 giờ 59 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 01 năm 2022 tức 20 giờ 59 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

11/01/2022

Vào hồi 11 giờ 41 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 01 năm 2022 tức 18 giờ 41 phút 53 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/01/2022

Vào hồi 11 giờ 20 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 08 tháng 01 năm 2022 tức 18 giờ 20 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/01/2022

Vào hồi 06 giờ 33 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 01 năm 2022 tức 13 giờ 33 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/01/2022

Vào hồi 14 giờ 18 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 01 năm 2022 tức 21 giờ 18 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/01/2022

Vào hồi 08 giờ 48 phút 43 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 01 năm 2022 tức 15 giờ 48 phút 43 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/01/2022

Vào hồi 07 giờ 55 phút 26 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 01 năm 2022 tức 14 giờ 55 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/01/2022

Vào hồi 07 giờ 03 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 01 năm 2022 tức 14 giờ 03 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/01/2022

Vào hồi 02 giờ 48  phút 48 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 01 năm 2022 tức 09 giờ 48 phút 48 giây (giờ Hà Nội) ngày 05 tháng 01 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...