22/11/2021

Vào hồi 13 giờ 51 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 11 năm 2021 tức 20 giờ 51 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/11/2021

Vào hồi 23 giờ 32 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 11 năm 2021 tức 06 giờ 32 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/11/2021

Vào hồi 14 giờ 27 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 27 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 45 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 45 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 33 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 33 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 16 giờ 05 phút 11 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 05 phút 11 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 15 giờ 07 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 22 giờ 07 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 14 giờ 33 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 21 giờ 33 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 11 giờ 57 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 18 giờ 57 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

18/11/2021

Vào hồi 07 giờ 54 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 14 giờ 54 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 4.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...