06/10/2022

Vào hồi 18 giờ 37 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 10 năm 2022 tức 01 giờ 37 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/10/2022

Vào hồi 10  giờ 09  phút 29  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  10  năm  2022  tức 17  giờ 09  phút 29  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

06/10/2022

Vào hồi 07  giờ 00  phút 31  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  10  năm  2022  tức 14  giờ 00  phút 31  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

06/10/2022

Vào hồi 05  giờ 28  phút 57  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  10  năm  2022  tức 12  giờ 28  phút 57  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

04/10/2022

Vào hồi 06 giờ 35 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 10 năm 2022 tức 13 giờ 35 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/10/2022

Vào hồi 01 giờ 57 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 10 năm 2022 tức 08 giờ 57 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/10/2022

Vào hồi 19 giờ 51 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 09 năm 2022 tức 02 giờ 51 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

02/10/2022

Vào hồi 13 giờ 41 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 01 tháng 10 năm 2022 tức 20 giờ 41 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 01 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

28/09/2022

Vào hồi 04 giờ 04 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 09 năm 2022 tức 11 giờ 04 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 09 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/09/2022

Vào hồi 10  giờ 01  phút 59  giây (giờ GMT) ngày 25  tháng  09  năm  2022  tức 17  giờ 01  phút 59  giây (giờ Hà Nội) ngày 25  tháng  09  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...