16/03/2023

Vào hồi 11 giờ 58 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2023 tức 18 giờ 58 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/03/2023

Vào hồi 10  giờ 30  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  03  năm  2023  tức 17  giờ 30  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  03  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

15/03/2023

Vào hồi 23 giờ 25 phút  19 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 3 năm 2023  tức 06 giờ 25 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày  14 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2023

Vào hồi 19 giờ 27 phút  02 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 3 năm 2023  tức 02 giờ 27 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày  14 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2023

Vào hồi 07 giờ 58 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 03 năm 2023 tức 14 giờ 58 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

13/03/2023

Vào hồi 02 giờ 20 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 03 năm 2023 tức 09 giờ 20 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

13/03/2023

Vào hồi 22 giờ 40 phút  26 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 3 năm 2023  tức 05 giờ 40 phút 26 giây (giờ Hà Nội) ngày  13 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

13/03/2023

Vào hồi 13 giờ 16 phút  51 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 3 năm 2023  tức 20 giờ 16 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày  12 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2023

Vào hồi 01 giờ 19 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 3 năm 2023  tức 08 giờ 19 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/03/2023

Vào hồi 10 giờ 39 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 03 năm 2023 tức 17 giờ 39 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...