30/05/2024

Vào ngày 29 tháng 05 năm 2024 có 5 trận động đất đã diễn ra tại một số khu vực: huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum;Lục Yên, tỉnh Yên Bái; thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; huyện Phú Hòa, tỉnh Phú...

28/05/2024

 Vào ngày 27 tháng 05 năm 2024 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Nho Quan, Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

27/05/2024

Vào hồi 18 giờ 43 phút 30 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 05 năm 2024 tức 01 giờ 43 phút 30 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

21/05/2024

Vào hồi 11 giờ 45 phút 33 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 05 năm 2024 tức 18 giờ 45 phút 33 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

13/05/2024

Vào hồi 05 giờ 10 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 05 năm 2024 tức 12 giờ 10 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

10/05/2024

Vào ngày 10 tháng 5 năm 2024 có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

09/05/2024

Vào hồi 13 giờ 44 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 09 tháng 5 năm  2024  tức 20 giờ 44 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 09 tháng 5 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/05/2024

Vào ngày 04 tháng 5 năm 2024 có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

03/05/2024

Vào hồi 03 giờ 07 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 5 năm  2024  tức 10 giờ 07 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 5 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/04/2024

Vào hồi 01 giờ 05 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 30 tháng 04 năm 2024 tức 08 giờ 05 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 4.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

29/04/2024

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2024: 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

29/04/2024

Vào hồi 13 giờ 14 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 4 năm  2024  tức 20 giờ 14 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/04/2024

Vào ngày 27 tháng 04 năm 2024 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

26/04/2024

Vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

24/04/2024

Vào hồi 04 giờ 34 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 4 năm  2024  tức 11 giờ 34 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/04/2024

Vào ngày 19 tháng 04 năm 2024 đã xảy ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

19/04/2024

Vào ngày 18 tháng 04 năm 2024 đã có 6 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

16/04/2024

Vào ngày 15 tháng 04 năm 2024 đã có 3 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

15/04/2024

 Vào ngày 13 tháng 04 năm 2024: 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp ộ rủi ro thiên tai cấp 0.

12/04/2024

Vào hồi 08 giờ 59 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 04 năm 2024 tức 15 giờ 59 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

12/04/2024

Vào ngày 11 tháng 04 năm 2024 đã có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

11/04/2024

Vào hồi 15 giờ 40 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 04 năm 2024 tức 22 giờ 40 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 10 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

05/04/2024

Vào ngày 04 tháng 4 năm 2024 có 4 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

03/04/2024

Vào hồi 23 giờ 58 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 4 năm  2024  tức 06 giờ 58 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 7.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/04/2024

Vào ngày 01 tháng 4 năm 2024 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. 

31/03/2024

Vào hồi 04  giờ 16  phút 51  giây (giờ GMT) ngày 31  tháng  03  năm  2024  tức 11  giờ 16  phút 51  giây (giờ Hà Nội) ngày 31  tháng  03  năm  2024  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

30/03/2024

Vào ngày 30 tháng 03 năm 2024 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

28/03/2024

Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 đã có 3 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

27/03/2024

Vào hồi 14 giờ 31 phút 47 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 03 năm 2024 tức 21 giờ 31 phút 47 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

26/03/2024

Vào hồi 19 giờ 43 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 3 năm  2024  tức 02 giờ 43 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...