18/03/2023

Vào hồi 06 giờ 04 phút  07 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 3 năm 2023  tức 13 giờ 04 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày  17 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/03/2023

Vào hồi 11 giờ 58 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2023 tức 18 giờ 58 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/03/2023

Vào hồi 10  giờ 30  phút 02  giây (giờ GMT) ngày 16  tháng  03  năm  2023  tức 17  giờ 30  phút 02  giây (giờ Hà Nội) ngày 16  tháng  03  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.6  xảy ra tại vị...

15/03/2023

Vào hồi 23 giờ 25 phút  19 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 3 năm 2023  tức 06 giờ 25 phút 19 giây (giờ Hà Nội) ngày  14 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/03/2023

Vào hồi 19 giờ 27 phút  02 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 3 năm 2023  tức 02 giờ 27 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày  14 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...