26/05/2023

Vào hồi 13 giờ 49 phút 53 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 05 năm 2023  tức 20  giờ 49  phút 53  giây (giờ Hà Nội) ngày 22  tháng 05 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/05/2023

Vào hồi 15  giờ 02  phút 37  giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  05  năm  2023  tức 22  giờ 02  phút 37  giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

19/05/2023

Vào hồi 19 giờ 36 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 18  tháng  05  năm  2023  tức 02 giờ 36  phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có...

19/05/2023

Vào hồi 21 giờ 13 phút 01  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  05  năm  2023  tức 04  giờ 13  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí...

19/05/2023

Vào hồi 18  giờ 22  phút 13  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  05  năm  2023  tức 01  giờ 22  phút 13  giây (giờ Hà Nội) ngày 18  tháng  05  năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.3  xảy ra tại vị...