26/03/2024

Vào ngày 25 tháng 3 năm 2024 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

22/03/2024

Vào hồi 14 giờ 54 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 03 năm 2024 tức 21 giờ 54 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/03/2024

Vào ngày 21 tháng 3 năm 2024 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

21/03/2024

Vào hồi 00 giờ 03 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 3 năm  2024  tức 07 giờ 03 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 20 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

20/03/2024

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2024: 5 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

19/03/2024

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

18/03/2024

Vào ngày 16 tháng 03 năm 2024 đã có 8 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

18/03/2024

Vào ngày 17 tháng 03 năm 2024 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

16/03/2024

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 đã diễn ra 3 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

15/03/2024

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2024 đã có 4 trận động đất đã diễn ra tại khi vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

12/03/2024

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2024 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

08/03/2024

Vào hồi 18 giờ 57 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 03 năm 2024 tức 02 giờ 57 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

07/03/2024

Vào hồi 15 giờ 48 phút 29 giây (giờ GMT) ngày 06 tháng 03 năm 2024 tức 22 giờ 48 phút 29 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

23/02/2024

Vào hồi 14 giờ 21 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 02 năm 2024 tức 21 giờ 21 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 02 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/02/2024

Vào hồi 23 giờ 09 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 20 tháng 02 năm  2024  tức 06 giờ 09 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 02 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/02/2024

Vào hồi 03 giờ 56 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 02 năm 2024 tức 10 giờ 56 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 02 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/02/2024

Vào hồi 16 giờ 14 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 02 năm 2024 tức 23 giờ 14 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 02 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/02/2024

Vào hồi 01 giờ 01 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 02 năm  2024  tức 08 giờ 01 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 02 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

15/02/2024

Vào hồi 05 giờ 27 phút 31 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 02 năm  2024  tức 12 giờ 27 phút 31 giây (giờ Hà Nội) ngày 12 tháng 02 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

09/02/2024

Vào hồi 23 giờ 53 phút 07 giây (giờ GMT) ngày 07 tháng 02 năm 2024 tức 06 giờ 53 phút 07 giây (giờ Hà Nội) ngày 08 tháng 02 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

08/02/2024

Ngày 07 tháng 02 năm 2024 đã diễn ra 9 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

06/02/2024

Vào hồi 11 giờ 31 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 04 tháng 02 năm  2024  tức 18 giờ 31 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 04 tháng 02 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

31/01/2024

Vào hồi 06 giờ 49 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 31 tháng 01 năm 2024 tức 13 giờ 49 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 31 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

24/01/2024

Vào hồi 04 giờ 02 phút 44 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 01 năm  2024  tức 11 giờ 02 phút 44 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

22/01/2024

Vào hồi 16 giờ 24 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 01 năm  2024  tức 23 giờ 24 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

19/01/2024

Vào hồi 16 giờ 34 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 01 năm 2024 tức 23 giờ 34 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

17/01/2024

Vào hồi 16 giờ 59 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 01 năm  2024  tức 23 giờ 59 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 01 năm  2024  một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

16/01/2024

Vào ngày 15 tháng 01 năm 2024 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

15/01/2024

Vào hồi 17 giờ 05 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 01 năm 2024 tức 00 giờ 05 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

01/01/2024

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.