11/10/2022

Vào hồi 19 giờ 29 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  10  năm  2022  tức 02 giờ 29  phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 11  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.7  xảy ra tại vị trí...

11/10/2022

Vào hồi 11  giờ 00  phút 28  giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  10  năm  2022  tức 18  giờ 00  phút 28  giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị...

11/10/2022

Vào hồi 09 giờ 15 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 10  tháng  10  năm  2022  tức 16 giờ 15 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 10  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có...

10/10/2022

Vào hồi 11 giờ 02 phút 06 giây (giờ GMT) ngày 07tháng 10 năm 2022 tức 18 giờ 02 phút 06 giây (giờ Hà Nội) ngày 07 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/10/2022

Vào hồi 18 giờ 37 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 05 tháng 10 năm 2022 tức 01 giờ 37 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 06 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

06/10/2022

Vào hồi 10  giờ 09  phút 29  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  10  năm  2022  tức 17  giờ 09  phút 29  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.9  xảy ra tại vị...

06/10/2022

Vào hồi 07  giờ 00  phút 31  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  10  năm  2022  tức 14  giờ 00  phút 31  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

06/10/2022

Vào hồi 05  giờ 28  phút 57  giây (giờ GMT) ngày 05  tháng  10  năm  2022  tức 12  giờ 28  phút 57  giây (giờ Hà Nội) ngày 05  tháng  10  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  2.7  xảy ra tại vị...

04/10/2022

Vào hồi 06 giờ 35 phút 04 giây (giờ GMT) ngày 03 tháng 10 năm 2022 tức 13 giờ 35 phút 04 giây (giờ Hà Nội) ngày 03 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

03/10/2022

Vào hồi 01 giờ 57 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 02 tháng 10 năm 2022 tức 08 giờ 57 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 02 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ...