30/12/2022

Vào hồi 07 giờ 52 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 12 năm 2022  tức 14 giờ 52 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2022

Vào hồi 21 giờ 56 phút 03 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 12 năm 2022  tức 04 giờ 56 phút 03 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2022

Vào hồi 18 giờ 07 phút 08 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 12 năm 2022  tức 01 giờ 07 phút 08 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2022

Vào hồi 14 giờ 10 phút 23 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 12 năm 2022  tức 21 giờ 10 phút 23 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

30/12/2022

Vào hồi 07 giờ 36 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 12 năm 2022  tức 14  giờ 36  phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2022

Vào hồi 12  giờ 11  phút 43  giây (giờ GMT) ngày 26  tháng  12  năm  2022  tức 19  giờ 11  phút 43  giây (giờ Hà Nội) ngày 26  tháng  12  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.0  xảy ra tại vị...

27/12/2022

Vào hồi 08  giờ 34  phút 01  giây (giờ GMT) ngày 26  tháng  12  năm  2022  tức 15  giờ 34  phút 01  giây (giờ Hà Nội) ngày 26  tháng  12  năm  2022  một trận động đất có độ lớn  3.9  xảy ra tại vị...

27/12/2022

Vào hồi 03 giờ 34 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm 2022  tức 10 giờ 34 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2022

Vào hồi 03 giờ 24 phút 27 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm 2022  tức 10 giờ 24 phút 27 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ...

27/12/2022

Vào hồi 00 giờ 18 phút 14 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm 2022  tức 07 giờ 18 phút 14 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6  xảy ra tại vị trí có tọa độ...