VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM
Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Văn phòng Viện: 024.38363122
Email: vanthu.vp@vast.vn

----------------------------

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ TÍNH TOÁN
(Đơn vị quản lý nội dung và kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử)

Địa chỉ: 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội
Tel: 024. 37916938 (ấn số lẻ 503)
Email: thongtin@vast.vn