LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ

Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm Chủ tịch và ba Phó Chủ tịch
 
Chủ tịch Châu Văn Minh

 

Điện thoại: 024-3.7914997
Email: cvminh@vast.gov.vn

- Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Viện Hàn lâm theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Viện Hàn lâm;
- Chỉ đạo, giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Chủ tịch Viện được Chính phủ quy định; chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về toàn bộ hoạt động của Viện Hàn lâm;
- Ký các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan cấp trên. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Viện ủy quyền cho Phó Chủ tịch Viện phụ trách lĩnh vực ký văn bản trình;
- Chủ trì, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ chiến lược, những giải pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực và những nhiệm vụ đột xuất;
- Theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực hợp tác quốc tế;
- Làm Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Viện Hàn lâm; Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Viện Hàn lâm;
- Làm Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo Ban Hợp tác quốc tế.

 
Phó Chủ tịch Trần Tuấn Anh

51 tran tuan anh 


Điện thoại: 024-3.2121124
Email: trantuananh@vast.gov.vn

Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực sau:
- Công tác tổ chức cán bộ, bồi dưỡng, đào tạo lại viên chức;
- Công tác bảo vệ chính trị nội bộ;
- Công tác thi đua - khen thưởng;
- Công tác kiểm tra; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật;
- Công tác cải cách hành chính;
- Công tác văn phòng, pháp chế;
- Công tác xuất bản và tạp chí;
- Công tác đoàn thể: Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh.
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra, Văn phòng;
- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp của Viện Hàn lâm; Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố của Viện Hàn lâm; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 tại Viện Hàn lâm; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, lụt, bão của Viện Hàn lâm; Trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, lụt, bão của Viện Hàn lâm; Đại diện toàn quyền Việt Nam tại Viện Liên hiệp nghiên cứu hạt nhân Dubna; Trưởng Ban Biên tập trang tin điện tử tiếng Việt; Trưởng Ban Chỉ huy quân sự Viện Hàn lâm; Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án "Xây dựng giai đoạn 1 Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam";
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

Phó Chủ tịch Chu Hoàng Hà

51 tran tuan anh 

 

Điện thoại:
Email: chha@vast.gov.vn

Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực sau:
- Công tác đào tạo đại học và sau đại học;
- Công tác ứng dụng và triển khai công nghệ, hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương;
- Làm Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội; Trưởng Ban Biên tập Trang tin điện tử tiếng Anh; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về sáng chế của Viện Hàn lâm; Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án "Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội”;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ; hoạt động của các Khu triển khai công nghệ, khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Viện Hàn lâm;
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.

Phó Chủ tịch Lê Trường Giang

Điện thoại:
Email: letruonggiang@vast.vn

Giúp Chủ tịch Viện trong quản lý và điều hành các lĩnh vực sau:
- Công tác quản lý khoa học bao gồm cả các nhiệm vụ hợp tác song phương;
- Công tác kế hoạch, tài chính;
- Công tác đầu tư, xây dựng tiềm lực;
- Công tác phân tích, thống kê;
- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam;
- Làm Trưởng Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Viện Hàn lâm;
- Làm Trưởng Ban chỉ đạo kiểm kê tài sản của Viện Hàn lâm;
- Chủ trì, xây dựng báo cáo thường niên của Viện Hàn lâm;
- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Ban Kế hoạch - Tài chính; hoạt động của hệ thống đài, trạm và trại của Viện Hàn lâm.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
Các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện
LIÊN KẾT
 
GIỚI THIỆU THEO YÊU CẦU