VĂN PHÒNG

Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thành lập theo Nghị định số 118/CP ngày 20/05/1975 của Hội đồng Chính phủ thành lập Viện Khoa học Việt Nam. Hiện nay, hoạt động theo Quyết định số 88/QĐ-VHL ngày 19/01/2023 của Chủ tịch Viện ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3836.3122
Fax: (+84)(24) 3836.3122
Email: vanthu.vp@vast.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Chánh Văn phòng: ThS.CVCC. Lê Sỹ Tùng
Phó Chánh Văn phòng: ThS.CVC. Chu Thị Hoài Thu
  ThS.CVC. Hoàng Xuân Thùy
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Vị trí và chức năng

1. Văn phòng là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm).
2. Văn phòng có chức năng tham mưu, tổng hợp, giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Chủ tịch Viện Hàn lâm) trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chung của Viện Hàn lâm, quản lý thống nhất trong toàn Viện Hàn lâm các mặt: hành chính, tổng hợp, văn thư, lưu trữ, pháp chế, thư ký, tài chính, cơ sở vật chất (nhà đất, tài sản), y tế, an ninh quốc phòng, quân sự, phòng cháy, chữa cháy, trật tự an toàn cơ quan; bảo đảm phương tiện, điều kiện làm việc chung cho hoạt động của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của Viện Hàn lâm.
3. Văn phòng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ

Văn phòng có những nhiệm vụ sau đây:
1. Xây dựng, trình Chủ tịch Viện Hàn lâm kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hàng năm của Văn phòng; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện Hàn lâm.
2. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các đề án, dự thảo văn bản trong các lĩnh vực thuộc phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng; tham gia thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.
3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Quy chế làm việc của Viện Hàn lâm.
4. Tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, văn bản thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng.
5. Tổ chức thực hiện công tác pháp chế của Viện Hàn lâm theo quy định của pháp luật.
6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo, sơ kết, tổng kết định kỳ và đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
7. Giúp Lãnh đạo Viện Hàn lâm điều hành và quản lý các hoạt động của Viện Hàn lâm:
a) Thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm (khi có yêu cầu của Lãnh đạo Viện Hàn lâm);
b) Là đầu mối duy trì công tác giữa Viện Hàn lâm với Văn phòng Chính phủ, cơ quan Trung ương, bộ, ngành … theo sự phân công của Lãnh đạo Viện Hàn lâm; đảm bảo về thông tin chỉ đạo, văn bản điều hành của Chủ tịch Viện Hàn lâm;
c) Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ Người phát ngôn của Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;
d) Phối hợp với các đơn vị có liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu và các điều kiện để Lãnh đạo Viện Hàn lâm đi công tác hoặc tham dự các hội nghị, hội thảo.
8. Thực hiện công tác hành chính, lưu trữ:
a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, lưu trữ, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin, tài liệu cơ quan của Viện Hàn lâm theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;
b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, lưu trữ của các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm;
c) Tổ chức thực hiện hiện đại hóa hành chính theo phân công của Lãnh đạo Viện Hàn lâm;
d) Phối hợp với Trung tâm Tin học và Tính toán trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động chuyển đổi số trong toàn Viện Hàn lâm.
9. Thực hiện công tác quản trị, công sở:
a) Quản lý cơ sở hạ tầng, tài sản, cơ sở vật chất của Viện Hàn lâm giao cho Văn phòng; tổ chức thực hiện công tác vệ sinh môi trường, duy trì cảnh quan của Viện Hàn lâm;
b) Thực hiện công tác sửa chữa, cải tạo, duy tu bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên trụ sở làm việc, tài sản, phương tiện, trang thiết bị được giao quản lý;
c) Quản lý và đảm bảo phương tiện đi lại, thông tin liên lạc phục vụ yêu cầu công tác và các điều kiện làm việc của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thuộc Viện Hàn lâm;
d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan mua sắm tài sản, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm và các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội thuộc Viện Hàn lâm;
e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, lễ tân phục vụ các sự kiện, hội nghị, hội thảo của Viện Hàn lâm; sắp xếp, bố trí địa điểm họp cho các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm (nếu có yêu cầu).
10. Tổ chức thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, công tác vệ sinh phòng dịch, sơ cấp cứu cho viên chức và người lao động của Viện Hàn lâm.
11. Chủ trì, hướng dẫn thực hiện, kiểm tra công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, quốc phòng, quân sự trong Viện Hàn lâm;
12. Đảm bảo sử dụng và quản lý theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm đối với nguồn kinh phí Nhà nước giao, nguồn kinh phí ngước ngoài tài trợ, các nguồn kinh phí khác mà Viện Hàn lâm giao cho Văn phòng quản lý; tổ chức công tác kế toán theo quy định của Pháp luật.
13. Thực hiện chức trách chủ đầu tư theo quy định của pháp luật đối với Dự án Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.
14. Thực hiện việc sơ kết, tổng kết và chế độ báo cáo, thống kê về các lĩnh vực công tác của Văn phòng theo quy định của Nhà nước.
15. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và quản lý viên chức, người lao động của Văn phòng theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
16. Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 79 người
 Cơ cấu tổ chức:
  1. Phòng Hành chính - Lưu trữ
  2. Phòng Tổng hợp và Pháp chế
  3. Phòng Kế toán
  4. Phòng An toàn - Quy hoạch
  5. Phòng Quản trị
  6. Trạm Y tế
  7. Cơ quan đại diện Văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh
CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN VÀ THÀNH TÍCH NỔI BẬT CỦA ĐƠN VỊ

* Các hoạt động thường xuyên của đơn vị
- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Lãnh đạo Viện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai trong toàn Viện đối với một số lĩnh vực công tác như: Chính phủ điện tử, văn thư - lưu trữ, phổ biến giáo dục pháp luật, an ninh quốc phòng, phòng cháy chữa cháy, phòng chống dịch bệnh covid-19, tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) và thành lập Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (20/5;
- Phối hợp với Trung tâm Tin học và Tính toán xử lý một số tình huống liên quan đến Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành và Trục liên thông văn bản điện tử; cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 về các nội dung: Số liệu dịch vụ công trực tuyến; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng 2025; tình hình thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP...;
- Phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công các hội nghị, hoạt động của Viện Hàn lâm hàng năm, tiêu biểu như: Giải thưởng Trần Đại Nghĩa; Lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và ngày thành lập Viện Hàn lâm...; phục vụ Lãnh đạo Viện đón tiếp chu đáo các đoàn khách quốc tế, trong nước khi đến thăm và làm việc tại Viện; làm đầu mối tổ chức các đoàn thăm viếng cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước…;
- Duy trì tốt công tác khánh tiết, phục vụ chu đáo các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm, hội nghị, hội thảo của Viện hàng năm; vệ sinh sạch đẹp các tuyến đường giao thông, hành lang của Viện; quán xuyến, duy trì và chăm sóc vườn cây trong khuôn viên của Viện; làm tốt công tác vệ sinh tại các tòa nhà do Văn phòng quản lý;
- Thường xuyên phục vụ đưa đón các đồng chí Lãnh đạo Viện, các đoàn khách quốc tế, phục vụ hội nghị, hội thảo của cơ quan nhiệt tình, chu đáo và an toàn; thực hiện điều động, sử dụng phương tiện đúng mục đích, yêu cầu; cấp phát xăng dầu tiết kiệm, đúng định mức của nhà nước; phương tiện luôn được bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh sạch sẽ;
- Thường trực cấp cứu, tổ chức khám chữa bệnh ban đầu hàng năm cho cán bộ, viên chức và người lao động theo đúng tuyến điều trị do Bộ Y tế ban hành; thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý kho dược theo quy định của Bộ Y tế tại tuyến cơ sở; thực hiện quy trình khám chữa bệnh, cấp phát thuốc BHYT, thanh quyết toán, giám định BHYT trên cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; báo cáo chuyển dữ liệu khám chữa bệnh, thuốc hàng ngày, tháng, quý, năm theo quy định của Bộ Y tế và BHXH;
- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện tốt nhiệm vụ là đơn vị thường trực công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Viện Hàn lâm, như: Tham mưu giúp Lãnh đạo Viện Hàn lâm ban hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức phun thuốc khử trùng, vệ sinh toàn bộ khuôn viên của Viện Hàn lâm tại số 18, Hoàng Quốc Việt, Hà Nội và các cơ sở khác của Viện trên cả nước; mua sắm các vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng, chống dịch, phát tờ rơi; kiểm tra ytế tại các cuộc họp; kiểm soát y tế vào/ra tại cơ quan trong thời gian giãn cách xã hội;
- Thực hiện tốt công tác kiểm soát, quản lý và thu chi ngân sách của toàn bộ Khối các đơn vị chuyên môn giúp việc Chủ tịch Viện và Khối Văn phòng dân đảng; đảm bảo thanh toán tiền lương, nộp đầy đủ chế độ bảo hiểm cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật;
- Thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vượt kế hoạch đề ra;
- Hàng năm, hướng dẫn thực hiện công tác nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn đối với viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức họp, bình xét thi đua khen thưởng nghiêm túc, đúng thời  hạn;
- Thực hiện việc đăng ký, giải quyết nhanh chóng, kịp thời, chính xác hàng nghìn văn bản đi đến, lập hồ sơ tài liệu của Viện Hàn lâm và Văn phòng nộp vào lưu trữ theo quy định;
- Thường xuyên thực hiện tốt công tác phòng ngừa an ninh trật tự trên địa bàn số 18 Hoàng Quốc Việt; kịp thời xử lý các hiện tượng bất thường xảy ra trong cơ quan, đơn vị;
- Vận hành tốt công tác điện nước, cải tạo sửa chữa các công trình, dự án do Văn phòng làm chủ đầu tư.

* Những thành tích nổi bật
- Văn phòng liên tục đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Chủ tịch Viện.

 
Cơ quan đại diện tại TP. Hồ Chí Minh