BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

 
Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Trưởng ban: PGS.TS.NCVCC. Hà Quý Quỳnh
Phó Trưởng ban: TS. NCVC. Nguyễn Ngọc Tùng
                               CVC. Nguyễn Ngọc Ánh
Nghị định số 108/2012/NĐ-CP ngày 28/12/2012 của Chính phủ Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
http://www.vast.gov.vnimages/stories/truso.jpg
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(24) 3756.4626
Fax: (+84)(24) 3756.4626
Email: tccb@vast.vn;
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng ban: PGS. TS. NCVCC. Hà Quý Quỳnh
Phó Trưởng ban: TS. NCVC. Nguyễn Ngọc Tùng
  CVC. Nguyễn Ngọc Ánh
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
Chức năng:
 • Ban Tổ chức – Cán bộ là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thực hiện thống nhất quản lý về công tác tổ chức và cán bộ theo quy định của Nhà nước và các quy định khác của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
Nhiệm vụ:
 1. Xây dựng và trình Chủ tịch Viện chương trình kế hoạch công tác hàng năm của Ban Tổ chức – Cán bộ; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện.
 2. Xây dựng, trình Chủ tịch Viện quy hoạch, kế hoạch về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Viện.
 3. Xây dựng và trình Chủ tịch Viện ban hành các quy chế, quy định quản lý trong công tác tổ chức, cán bộ; tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các dự án, dự thảo văn bản, đề án khác do Chủ tịch Viện giao.
 4. Về tổ chức bộ máy:
  a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện;
  b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc: xây dựng đề án thành lập, sáp nhập, giải thể đơn vị trực thuộc Viện trình Thủ tướng Chính phủ; thẩm định đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Viện;
  c) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc Viện.
 5. Về biên chế:
  a) Xây dựng phương án biên chế hàng năm của Viện trình Chủ tịch Viện phê duyệt;
  b) Trình Chủ tịch Viện phân bổ biên chế đối với các đơn vị trực thuộc Viện.
 6. Về công tác cán bộ:
  a) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, nâng ngạch, chuyển ngạch, nâng lương, quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, từ chức, nghỉ hưu, thôi việc, tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, đánh giá cán bộ, kê khai tài sản, thu nhập, quản lý hồ sơ cán bộ, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Viện;
  b) Trình Chủ tịch Viện quyết định việc chọn, cử cán bộ đi học tập ở trong nước, nước ngoài, cử cán bộ đi công tác ở nước ngoài theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Viện;
  c) Trình Chủ tịch Viện quyết định việc cho phép cán bộ của các đơn vị thuộc Viện đi nước ngoài về việc riêng theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Viện.
 7. Về đào tạo và bồi dưỡng:
  a) Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 5 năm và hàng năm của Viện;
  b) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Viện trong việc thực hiện đào tạo và bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt;
  c) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Viện.
 8. Chủ trì việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, đào tạo và bồi dưỡng; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức và cán bộ.
 9. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Viện và các quy định về bí mật nhà nước trong công tác tổ chức, cán bộ của Viện theo quy định của Nhà nước.
 10. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 11. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong Viện theo quy định của Nhà nước.
 12. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định của Nhà nước và của Viện về công tác tổ chức, cán bộ.
 13. Tổ chức sơ kết, tổng kết và thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ hoặc đột xuất về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng của Ban Tổ chức – Cán bộ theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 14. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ban Tổ chức – Cán bộ theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
 
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 11 người

- Số biên chế: 11
- Phó Giáo sư: 01
- Tiến sỹ: 02
- Thạc sỹ: 02
- Cử nhân: 07
- Khác:

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được Chủ tịch Viện Hàn lâm giao phó.