Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu chế tạo thiết bị phản ứng hiệu năng cao dạng quay HP2R (High-Performance Rotating Reactor)
Mã số đề tài VAST07.03/22-23
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Môi trường
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên GS.TS. Trịnh Văn Tuyên
Thời gian thực hiện 01/01/2022 - 31/12/2023
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Đạt loại A
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu chế tạo thiết bị HP2R (High-Performance Rotating Reactor) và khảo sát hiệu suất loại bỏ amoni nồng độ cao trong nước thải rỉ rác và nước thải chăn nuôi ở quy mô 1,2 - 12 L/h.

Kết quả chính của đề tài
- Về khoa học: 
+ Trên cơ sở nghiên cứu, tìm hiểu về cơ chế của thiết bị HP2R trong quy trình Stripping trong xử lý nước thải, nhóm thực hiện đã Nghiên cứu chế tạo mô hình thiết bị HP2R cho quy trình stripping nước thải có nồng độ ô nhiễm cao công suất 1,2 – 12 L/h
+ Đã khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình stripping amoni nồng độ cao trong nước rỉ rác và nước thải chăn nuôi: pH = 8.5 ~ 12; nhiệt độ 30oC; tốc độ vòng quay: 300 – 1200 rpm; lưu lượng nước thải từ 0.05 – 0,2 L/phút; lưu lượng khí từ: 50 – 200 L/phút.
+ Đã xác định được hiệu quả xử lý amoni từ nước thải chăn nuôi và nước rỉ rác của hệ thiết bị HP2R quy mô 1,2 – 12 L/h dao động tự 17,1 – 78% khi thay đổi các điều kiện vận hành. Điều kiện tối ưu cho quy trình xử lý amoni từ nước thải chăn nuôi và nước rỉ rác trong phòng thí nghiệm quy mô 1,2 – 12 L/h là tốc độ vòng quay > 900rpm, QG/QL > 1000.
+ Đã thiết lập mô hình dự đoán hiệu suất và hệ số truyền thể tích khối từ thông số đầu vào của quá trình stripping amoni trong nước thải nước thải rỉ sử dụng thiết bị HP2R với hệ số hồi quy tốt (R2 = 0.87 ~ 0.99)
+ Đã hoàn thiện tính toán thiết kế thiết bị HP2R quy mô 6.000 L/h với mô hình dự đoán và đánh giá hiệu quả kinh tế khi sử dụng thiết bị HP2R stripping amoni trong nước thải nước thải rỉ rác và nước thải chăn nuôi.
Những đóng góp mới
Các kết quả của đề tài sẽ góp phần mở rộng, nâng cao khả năng ứng dụng thiết bị HP2R ưu điểm như: hiệu quả loại bỏ amoni trong nước thải, quy trình vật lý không sử dụng hoá chất phụ trợ, kích thước thiết bị thu gọn giảm thiểu chi phí đầu tư và cải thiện khả năng lắp đặt và ứng dụng thực tế, giải quyết được những khó khăn tồn đọng trong việc xử lý amoni nồng độ cao trong nước thải tại Việt Nam. Đồng thời làm tiền đề cho các nghiên cứu xử lý các chỉ tiêu ô nhiễm trong có tính hoá hơi trong nước thải như nước thải công nghiệp bản mạch nhiễm dung môi, khử VOCs trong nước ngầm,…
Ảnh nổi bật đề tài
1711960313400-28.png